Mar­tin Lin­ge blir 42 pro­sent dy­re­re enn plan­lagt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hilde Øvre­bekk Lewis hilde.ovre­bekk.lewis@af­ten­bla­det.no

OLJE: To­tals Mar­tin Lin­ge-pro­sjekt sprek­ker med 12,1 mil­li­ar­der kro­ner, mens Stat­oils Aas­ta Han­steen blir 4 mil­li­ar­der kro­ner dy­re­re enn plan­lagt, vi­ser en over­sikt over pro­sjek­ter på norsk sok­kel i stats­bud­sjet­tet.

To­talt har de norske ut­byg­gings­pro­sjek­te­ne blitt 14,6 mil­li­ar­der kro­ner bil­li­ge­re sam­men­lig­net med an­sla­ge­ne fra ut­byg­gings­pla­ne­ne da de ble god­kjent.

Det­te kom­mer frem i den år­li­ge over­sik­ten over kost­na­de­ne for olje- og gass­ut­byg­gin­ger på norsk sok­kel i stats­bud­sjet­tet.

Men over­sik­ten fra olje- og energi­de­par­te­men­tet vi­ser sam­ti­dig at det er to pro­sjek­ter un­der ut­byg­ging på norsk sok­kel som har gått på en skik­ke­lig smell.

Det pro­sjek­tet som kom­mer dår­ligst ut er To­tals Mar­tin Lin­ge. Den­ne ut­byg­gin­gen har så langt blitt 42 pro­sent dy­re­re enn plan­lagt.

Kost­na­de­ne ble an­slått til 25,6 mil­li­ar­der 2011-kro­ner i ut­byg­gings­pla­nen, som ble god­kjent av stor­tin­get i 2012. Men det er nå ven­tet at ut­byg­gin­gen vil kos­te 41,3 mil­li­ar­der kro­ner.

Av­hen­gig av høy olje­pris

Iføl­ge ut­byg­gings­pla­nen fra To­tal vil­le Mar­tin Lin­ge hatt en for­ven­tet ver­di før skatt på 7,6 mil­li­ar­der 2011-kro­ner. Det er 8,6 mil­li­ar­der 2017-kro­ner når man tar ut­gangs­punkt i kon­sum­pris­in­dek­sen.

Pro­sjek­tet er av­hen­gig av en olje­pris på 59 dol­lar per fat for at det skal løn­ne seg.

To­tal har ut­satt opp­star­ten av Mar­tin Lin­ge fle­re gan­ger, etter en rek­ke pro­ble­mer med byg­gin­gen av platt­for­men på verf­tet i Sør-Korea.

Pla­nen nå er en pro­duk­sjons­start i lø­pet av førs­te halv­del av 2019, mot sis­te kvar­tal i 2016 ut fra opp­rin­ne­lig plan for ut­byg­ging. Men det er frem­de­les mye ar­beid som gjen­står, og pro­sjek­tet kan bli enda dy­re­re enn da­gens an­slag.

Det er der­for usik­kert hvor lønn­somt pro­sjek­tet blir.

Også fra Asia

Det and­re pro­sjek­tet som får en høy­ere pris­lapp enn for­ven­tet er Stat­oils Aas­ta Han­steen.

Kost­na­de­ne ble an­slått til 34 mil­li­ar­der kro­ner i ut­byg­gings­pla­nen. Men det er nå ven­tet at pro­sjek­tet vil kos­te 38 mil­li­ar­der kro­ner.

Det er en opp­gang på 4 mil­li­ar­der kro­ner, el­ler 12 pro­sent.

Aas­ta Han­steen er ver­dens størs­te spar­platt­form og den førs­te av den­ne ty­pen på norsk sok­kel. Den er også byg­get på verft i Sør-Korea.

For pro­sjek­ter som er fer­di­ge, og som star­tet pro­duk­sjo­nen etter 1. au­gust 2016, er de sam­le­de in­ves­te­rin­ge­ne be­reg­net til 69 mil­li­ar­der kro­ner.

Det­te er 613 mil­lio­ner kro­ner, el­ler 1 pro­sent, la­ve­re enn ut­byg­gings­pla­ne­ne.

Grun­nen til at den­ne over­sik­ten er in­klu­dert i stats­bud­sjet­tet er at når pro­sjek­te­ne blir dy­re­re enn an­tatt, fø­rer det til eks­tra ut­gif­ter for sta­ten.

Skatte­ord­nin­gen er nem­lig sånn at olje­sel­ska­pe­ne kan skri­ve av 78 pro­sent på alle in­ves­te­rin­ger, mot at de be­ta­ler 78 pro­sent til­ba­ke i form av skatt når fel­tet kom­mer i pro­duk­sjon.

Det be­tyr at sta­ten be­ta­ler 78 pro­sent av alle over­skri­del­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.