Nå får hele kol­lek­tiv­til­bu­det en skik­ke­lig make­over

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ove Heims­vik ove.heims­vik@af­ten­bla­det.no

BUSS OG TOG: Alle Ko­lum­bus-bil­let­ter skal gjel­de på lo­kal­to­ge­ne på Jaer­ba­nen. Bil­lett­pri­se­ne skal bli ve­sent­lig la­ve­re på de lan­ge lo­kal­tog­rei­se­ne. Og to­ge­ne skal dres­ses opp i Ko­lum­bus­drakt.

Det­te er bare noe av det som skal bli nytt i det sør-ro­ga­lands­ke kol­lek­tiv­til­bu­det. Den nye kol­lek­tiv­hver­da­gen star­ter 9. juni 2019, når en ny ak­tør skal kjø­re to­ge­ne på Jaer­ba­nen.

Stikk­or­det er kon­kur­ranse­ut­set­ting og hand­ler om at and­re ak­tø­rer enn NSB nå skal få mu­lig­he­ten til å dri­ve jern­bane­strek­nin­ge­ne i Nor­ge. Jaer­ba­nen, Sør­lands­ba­nen og Aren­dals­ba­nen er al­ler først ut.

Til­bu­det skal bed­res

Den så­kal­te «Tra­fikk­pak­ke 1 Sør» om­fat­ter også fjern­tog­strek­nin­gen Oslo - Kris­tian­sand - Stav­an­ger. I går etter­mid­dag pre­sen­ter­te sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-Olsen (Frp) fram­drifts­pla­nen på jern­bane­sta­sjo­nen i Stav­an­ger.

– Kon­kur­ranse­ut­set­tin­gen hand­ler ikke om å gjø­re det enk­lest el­ler bil­ligst mu­lig, men om at vi skal ha best mu­li­ge tje­nes­ter til en rik­tig pris. Vi vil at fle­re skal rei­se med to­get til og fra ar­beid og til og fra fe­rie, og da er det vik­tig at jern­bane­til­bu­det er at­trak­tivt. Må­let er at kun­de­ne skal opp­le­ve å få et bed­re til­bud enn de al­le­re­de har, sier Sol­vikOl­sen.

– Og hvor­dan skal de rei­sen­de mer­ke det­te?

– De vil mer­ke at sam­ar­bei­det mel­lom kol­lek­tiv­sel­skap og jern­bane blir tet­te­re. Så vil det bli fle­re av­gan­ger og gjer­ne noen over­ras­kel­ser in­nen bed­ret kunde­ser­vice, sier Sol­vik-Olsen til Af­ten­bla­det. – Kun­de­ne våre vil jub­le for det­te. Vi har ikke lyst til å ven­te helt til som­mer­en 2019, vi skul­le gjer­ne star­tet i mor­gen, sier en opp­rømt og be­geist­ret Ko­lum­bus­di­rek­tør, Odd Aks­land.

For Jaer­ba­nens del lig­ger den nye takst­sam­ar­beids­av­ta­len, som ble inn­gått mel­lom Ko­lum­bus og Jern­bane­di­rek­to­ra­tet tid­li­ge­re i høst, til grunn. Av­ta­len skal sik­re søm­løse rei­ser mel­lom tog og buss med fullt takst­sam­ar­beid mel­lom lo­kal­to­ge­ne på Jaer­ba­nen og Ko­lum­bus sitt tra­fikk­om­rå­de.

Noen av de­tal­je­ne ble lagt fram på presse­kon­fe­ran­sen i Stav­an­ger i går etter­mid­dag: y En ny form for tet­te­re sam­ar­beid mel­lom tog og buss i stor­by­om­rå­de­ne. y Alle Ko­lum­bus-bil­let­ter vil gjel­de på ny ope­ra­tørs lo­kal­tog. y Ve­sent­lig la­ve­re en­kelt­bil­lett­pris på de leng­re lo­kal­tog­rei­se­ne, for ek­sem­pel mel­lom Eger­sund og Stav­an­ger. y Fel­les in­for­ma­sjon og mar­keds­fø­ring. y Lo­kal­tog på Jaer­ba­nen skal

de­ko­re­res i Ko­lum­bus-drakt. – Det­te er vinn-vinn for alle par­ter. Jeg vil bare si tu­sen takk, sa Aks­land med et bredt smil og nik­ket iv­rig mot Sol­vik-Olsen og jern­bane­di­rek­tør Eli­sa­beth En­ger.

An­buds­frist 1. mars

– Kon­kur­ranse­ut­set­ting er ett av virke­mid­le­ne for å få mer ut av pen­ge­ne. Og vi tren­ger å sam­ar­bei­de med de and­re kol­lek­tiv­sel­ska­pe­ne, for folk rei­ser vel­dig sjel­den fra én jern­bane­sta­sjon til en an­nen jern­bane­sta­sjon. Nå skal vi sør­ge for at den tog­ope­ra­tø­ren som vin­ner kon­kur­ran­sen har det bes­te to­tal­til­bu­det, sier di­rek­tør i Jern­bane­di­rek­to­ra­tet, Eli­sa­beth En­ger.

Kon­kur­ranse­grunn­la­get ble sendt ut i går, og de pre­kva­li­fi­ser­te ak­tø­re­ne har nå ti­den fram til 1. mars med å sen­de inn til­bud. Til­de­ling skal skje som­mer­en 2018 og 9. juni 2019 skal alt­så den nye dri­ve­ren på Jaer­ba­nen va­ere i gang.

I vur­de­rin­gen av an­bu­de­ne skal pris vek­tes til 40 pro­sent og kva­li­tet til 60 pro­sent. Den nye dri­ve­ren må også for­hol­de seg til en rek­ke for­plik­tel­ser, som blant an­net hand­ler om å over­ta alle be­rør­te an­sat­te og ek­sis­te­ren­de tog­sett.

Tog­sel­ska­pet får inn­tek­te­ne Tra­fik­ken blir kon­kur­ranse­ut­satt som en så­kalt netto­kon­trakt. Tog­sel­ska­pet be­hol­der der­med alle bil­lett­inn­tek­ter selv og vil stå fritt til å til­by ra­bat­ter som for ek­sem­pel mini­pris. Øv­rig pris­nivå og so­sia­le ra­bat­ter skal re­gu­le­res av Jern­bane­di­rek­to­ra­tet.

Kon­trak­ten vil også inne­hol­de en bo­nus, både for vel­lyk­ket opp­start og for kunde­til­freds­het. Det­te skal sik­re at ope­ra­tø­re­ne skal ar­bei­de ak­tivt med å til­by kun­de­ne et best mu­lig til­bud i hele kon­trakts­pe­rio­den, he­ter det i en mel­ding fra Jern­bane­di­rek­to­ra­tet.

Kon­trakts­pe­rio­den skal va­ere 7,5 år med op­sjon på yt­ter­li­ge­re ett pluss ett år.

Kun­de­ne våre vil jub­le for det­te. Vi har ikke lyst til å ven­te helt til som­mer­en 2019, vi skul­le gjer­ne star­tet i mor­gen.

Ko­lum­bus-di­rek­tør, Odd Aks­land

PÅL CHRISTENSEN

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-Olsen pre­sen­ter­te pla­ne­ne om kon­kur­ranse­ut­set­ting av tra­fik­ken på Jaer­ba­nen i Stav­an­ger i går etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.