Star­ter flyt­tin­gen av 38 job­ber til Ja­eren

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Sve­en geir.sve­en@af­ten­bla­det.no

KLEPP: Beg­ge be­drif­te­ne møt­te veggen for ny vekst i Stav­an­ger­om­rå­det. Fre­dag den tret­ten­de mel­der beg­ge ny adres­se til flun­ken­de nytt in­du­stri­bygg på Bry­ne i Klepp.

De 38 arbeidsplassene skal nå flyt­tes fra Hil­le­våg. I til­legg ska­per sat­sin­gen umid­del­bart fire til fem nye job­ber.

– Vi star­ter flyt­tin­gen over hel­gen, og reg­ner med at alle an­sat­te er her i lø­pet av en må­ned, sier Halvor Berg­by, dag­lig le­der i Stål­tek­nikk AS.

Vil­le slip­pe køer

Også Trappe­tek­nikk skal inn i samme ny­bygg. Det er to selv­sten­di­ge be­drif­ter med noen fel­les ei­ere. Men beg­ge har til nå leid lo­ka­ler av Rom eiendom i Hil­le­våg.

Der har ka­pa­si­te­ten va­ert sprengt. Det har også va­ert ut­ford­rin­ger i lo­gis­tik­ken med sto­re laste­bi­ler. Be­drif­te­ne let­te der­for len­ge etter ny tomt, men kom til at det ble for man­ge mi­nu­ser ved å etab­le­re seg der man først så for seg, Forus-om­rå­det. Dyre tom­ter og sta­dig leng­re køer var and­re grun­ner som av­gjor­de val­get.

– Da vi sjek­ket, var tomte­pri­sen her 25–30 pro­sent bil­li­ge­re enn i Stav­an­ger­om­rå­det, for­kla­rer Ei­nar Sk­ret­ting, styre­le­der i sel­ska­pet som ei­er byg­get.

Na­e­rings­li­vets mo­tor­vei Sk­ret­ting le­der til dag­lig «Ti­meit», som den­ne uken kom­mer på lis­ta over årets ga­selle­be­drif­ter i Da­gens na­e­rings­liv. Også it­sel­ska­pet med seks an­sat­te skal inn i ny­byg­get i Ør­na­tua na­e­rings­park, in­du­s­tri­om­rå­det som lig­ger i Klepp, men der alle vei­er inn går via Bry­ne.

Tom­ta på Ja­eren ble kjøpt i de­sem­ber 2014. Den gang kom også ord­fø­re­ren til sig­ne­rin­gen med bud­skap om at Klepp øns­ker «å va­ere en mo­tor­vei for na­e­rings­li­vet».

Tok tre år

Det be­tyd­de at kom­mu­nen prio­ri­te­rer bygge­sa­ker for na­e­rings­li­vet, og gjør det den kan for at en etab­le­ring av en be­drift skal gå så fort og ef­fek­tivt som bare mu­lig.

– Skul­le det va­ere kø av sa­ker, blir be­drif­te­nes bygge­sa­ker lagt øverst. For det er vik­tig for oss å skaf­fe nye ar­beids­plas­ser, sa ord­fø­re­ren i 2014.

Det tok alt­så nes­ten tre år før byg­get sto fer­dig.

– Vel, det var vår egen feil. Vi var ikke prof­fe nok som ut­byg­ge­re, sa Halvor Berg­by i Stål­tek­nikk, da han tors­dag en­de­lig kun­ne vise fram byg­get til 37 mil­lio­ner kro­ner.

Mye av for­sin­kel­sen kom på grunn av for­ma­li­te­ter etter at de slo sam­men to tom­ter for to uli­ke fir­ma.

– Men el­lers kun­ne vi bare ban­ke på dø­ra til bygge­saks­av­de­lin­gen. Den ord­net opp. Ja, kom­mu­nen var som en mo­tor­vei for etab­le­rin­gen, sa Berg­by.

Be­drif­ten fikk blant an­net lov til å kjø­re rett inn fra en rund­kjø­ring, slik at are­al ble spart og slik at trai­ler­ne slip­per å bak­ke en enes­te me­ter for all trans­port til og fra.

Kom­mer øverst i bun­ken

– Det var godt å høre at det ikke var kom­mu­nen som var år­sa­ken til at byg­gin­gen tok tre år, sier ord­fø­rer Ane Ma­ri Braut Ne­se (H).

Det var som om hun ven­tet ros. For hun stil­te på vis­nin­gen i går med både na­e­rings­sjef Kåre Strand og byg­nings­sjef Rag­nar Ryd­ning.

– Men er det slik at dere leg­ger na­e­rings­li­vets bygge­sa­ker øverst i bun­ken?

– Ikke skriv det i avi­sen, smi­ler byg­nings­je­fen, og fort­set­ter.

– La oss hel­ler si det slik at i av­de­lin­gen har vi alle fått be­skjed om at na­e­rings­li­vet har høy prio­ri­tert, sier Rag­nar Ryd­ning.

– Det gjel­der å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for nye ar­beids­plas­ser, sky­ter ord­fø­re­ren inn.

Nye job­ber

Ak­ku­rat nå sø­ker Stål­tek­nikk etter fire-fem nye med ar­bei­de­re; svei­se­re, stål­mon­tø­rer og blik­ken­sla­ger.

Byg­get på 2200 kvad­rat­me­ter er også di­men­sjo­nert for en stør­re ut­vi­del­se der­som det skul­le bli nød­ven­dig.

På det 67 mål sto­re in­du­s­tri­om­rå­det, er el­lers ba­a­re 12 mål le­dig. Førs­te be­drift, Hal­li­burton, flyt­tet inn for fire år si­den.

GEIR SVE­EN

Stem­nin­gen var god da Halvor Berg­by, til ven­st­re, og Ei­nar Sk­ret­ting i går kun­ne øns­ke ord­fø­rer Ane Ma­ri Braut Ne­se vel­kom­men til ny­byg­get til Stål­tek­nikk og Trappe­tek­nikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.