Fire ute­ste­der i Stav­an­ger steng­te dø­re­ne den­ne uken

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ove Heims­vik ove.heims­vik@af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Nål­øyet, Ta­ket, Café Bar­rock og Natt på Strand­kai­en inn­stil­te drif­ten ons­dag. Sel­ska­pet som dri­ver ute­ste­de­ne, Stra­en­hu­set AS, prø­ver nå å unn­gå kon­kurs.

– Vi job­ber for å få inn nye in­ves­to­rer. Men det stem­mer at én av mu­lig­he­te­ne er at vi be­g­ja­erer oss selv kon­kurs, sier dag­lig le­der og styre­le­der i Stra­en­hu­set AS, Ja­kob San­ne, til Af­ten­bla­det ons­dag kveld.

Etter det Af­ten­bla­det er­fa­rer fikk rundt 13 an­sat­te i sel­ska­pet be­skjed i et møte klok­ka 17 ons­dag om at drif­ten i sel­ska­pet var inn­stilt og at de ikke len­ger had­de jobb. Mø­tet fant sted i lo­ka­le­ne til ute­ste­det Nål­øyet.

Iføl­ge San­ne er imid­ler­tid in­gen sagt opp for­melt. Han sier drif­ten i sel­ska­pet fore­lø­pig er inn­stilt til over hel­gen.

De to ei­er­ne av Stra­en­hu­set AS, Ja­kob San­ne og André Vå­gen Bir­ke­nes, skal ikke ha va­ert til ste­de un­der in­for­ma­sjons­mø­tet ons­dag. Vå­gen Bir­ke­nes er enes­te styre­med­lem i sel­ska­pet i til­legg til styre­le­der San­ne.

– Ikke i pluss alle må­ne­de­ne Stra­en­hu­set AS har dre­vet de fire etab­lis­se­men­te­ne ved Strand­kai­en si­den mai i år. Men det var i fe­bru­ar det ble kunn­gjort at sel­ska­pet var ny leie­ta­ker av lo­ka­le­ne som ei­es av Olav Thon Grup­pen.

– Vi had­de en god start de førs­te må­ne­de­ne, men har ikke gått i pluss alle må­ne­de­ne. De sis­te uke­ne har va­ert vans­ke­li­ge, for­di mar­ke­det end­ret seg vold­somt. Der­for har vi valgt å inn­stil­le drif­ten for å se hvil­ken vei vi skal gå vi­de­re, sier Ja­kob San­ne til Af­ten­bla­det.

Vil ikke opp­ly­se hvor stor gjel­den er

Iføl­ge San­ne er det be­talt ut lønn til de an­sat­te til og med løn­nings­da­gen i sep­tem­ber. Men på sis­te løn­nings­dag, 10. ok­to­ber, ble det ikke ut­be­talt lønn.

Vii ikke opp­ly­se om om­set­ning Ja­kob San­ne vil ikke opp­ly­se hvil­ke om­set­nings­tall ute­ste­de­ne har hatt i de knap­pe fem må­ne­de­ne de har va­ert i drift.

– Hvor stor gjeld har Stra­en­hu­set AS?

– Det ak­ter jeg ikke å sva­re på, den­ne in­for­ma­sjo­nen har ikke noe i avi­sen å gjø­re ennå. Nå leg­ger jeg på, sier Ja­kob San­ne.

OVE HEIMS­VIK

Sel­ska­pet Stra­en­hu­set AS inn­stil­te drif­ten ons­dag. Fore­lø­pig er det uklart om sel­ska­pet unn­går kon­kurs

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.