Ap og Frp vil flyt­te pen­ger fra Tor­get til Ler­vig

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stein Halvor Jups­kås stein.jup­s­k­aas@af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Kris­ti­ne Gram­stad Wed­ler (Ap) rea­ge­rer skarpt på at kom­mu­nen ikke har av­satt en kro­ne til opp­ar­bei­del­se av park i Ler­vig.

– Vi øns­ker å ta de 3,5 mil­lio­ne­ne som er av­satt til nye bo­der på Tor­get i år, og hel­ler bru­ke de pen­ge­ne til par­ken i Ler­vig. Nå har be­boer­ne i om­rå­det ven­tet len­ge nok. De har job­bet på dug­nad og lagt ned en stor inn­sats. Nå er det kom­mu­nens tur til å stil­le opp, sier Gram­stad Wed­ler.

Skal bli park

Hun un­der­stre­ker at det er fullt mu­lig å star­te opp­ar­bei­del­sen av par­ken nå, selv om det ennå ikke er av­klart om by­de­lens nye brann­sta­sjon blir lig­gen­de in­nerst i vika el­ler et helt an­net sted.

– Pla­ne­ne for par­ken må nok opp­da­te­res, men det blir feil å bru­ke uenig­he­ten om brann­sta­sjo­nen som en unn­skyld­ning for ikke å gå i gang med par­ken. Vi kan be­gyn­ne med de 3,5 mil­lio­ne­ne. Så må vi fin­ne ut hva som trengs av yt­ter­li­ge­re be­vilg­nin­ger, sier Kris­ti­ne Gram­stad Wed­ler.

Også på de to nes­te års ar­beids­pla­ner for park og vei me­ner Ap at det er pen­ger til­gjen­ge­lig, na­er­me­re be­stemt 4,5 mil­lio­ner som er av­satt til opp­rus­ting av Arne­age­ren.

Om­stridt

Selv om det er fore­tatt en idé­kon­kur­ran­se om ut­for­min­gen av den sen­tra­le plas­sen foran kul­tur­hu­set på Sølv­ber­get, er det be­ty­de­lig motstand, kan­skje også et fler­tall mot å gi plas­sen en an­sikts­løf­ting. Man­ge me­ner at plas­sen fun­ge­re ut­mer­ket slik den er.

Leif Ar­ne Moi Nil­sen (Frp) øns­ker å prio­ri­te­re ned både torg­bo­de­ne og Arne­age­ren.

– Jeg tror ikke det er po­li­tisk fler­tall for å gjen­nom­føre pro­sjek­tet på Arne­age­ren. Det blir til syv­en­de og sist en bud­sjett­sak, så der vil jeg li­ke­vel ikke for­skut­te­re ut­fal­let. Salgs­bo­de­ne på tor­get kan vi trygt ut­set­te til ar­beids­ut­val­get har lagt fram en sak for KMU, sier Moi Nil­sen.

Frp er en del av bud­sjett­fler­tal­let i Stav­an­ger. So­lo­ut­spill fra den kan­ten er der­for ikke like po­pu­la­ere over­alt.

Moi Nil­sen sit­ter også selv i det ak­tu­el­le ar­beids­ut­val­get som har fått job­ben med å ut­re­de løs­nin­ger for salgs­bo­de­ne på Tor­get. Han me­ner par­ken i Ler­vig has­ter mer.

– Lig­ner in­gen­ting

Også Tor­finn Inge­bor­grud (MDG) er lydhør over­for for­sla­ge­ne fra Ap og Frp.

– Vi er imot å gra­ve opp Arne­age­ren, som vi også tror vil kos­te mer enn an­tatt. Vi vil ab­so­lutt støt­te park i Ler­vig, sier Inge­bor­grud.

Kris­ten Høy­er Mat­hias­sen (H) vil ikke dis­ku­te­re nes­te års ar­beids­pro­gram før gruppe­be­hand­lin­gen i par­ti­et.

– Pre­ma­tu­re for­slag

– Jeg vil ikke va­ere med på å flyt­te pen­ger vekk fra Arne­age­ren. Der blir det gravd opp en bred grøft for å byt­te ut led­nings­net­tet. Da trengs pen­ge­ne for å gjø­re det fint etter­på, sier han,

Le­der i KMU, Per A. Thor­bjørn­sen (V), me­ner for­sla­ge­ne fra Ap og Frp både er lett­vin­ne og pre­ma­tu­re.

– Skal det flyt­tes pen­ger på bud­sjet­tet, må fler­talls­kon­stel­la­sjo­nen va­ere eni­ge om det. Det av­gjø­res ikke mel­lom Frp og Ap. Når det gjel­der bo­de­ne på Tor­get, må vi av­ven­te ar­beids­grup­pens inn­stil­ling før vi tar vekk pen­ge­ne. Og når det gjel­der Ler­vig bør vi ab­so­lutt av­ven­te by­sty­rets be­slut­ning om brann­sta­sjo­nen. Vi i Ven­st­re går fort­satt for en delt løs­ning med kun en mind­re del nede ved sjø­en, sier Thor­bjørn­sen.

Pla­ne­ne for par­ken må nok opp­da­te­res, men det blir feil å bru­ke uenig­he­ten om brann­sta­sjo­nen som en unn­skyld­ning for ikke å gå i gang med par­ken.

Kris­ti­ne Gram­stad Wed­ler (Ap)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.