Dis­se vil bli ny brann- og red­nings­sjef

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Hen­ry Ove Berg (63) trer av som brann- og red­nings­sjef i Ro­ga­land 1. no­vem­ber. 16 menn og én kvin­ne øns­ker å over­ta job­ben hans.

– Vi er for­nøy­de med sø­ker­lis­ten, og ser at det er man­ge her som har brann­fag­lig bak­grunn. Går alt etter pla­nen, vil ny brann- og red­nings­sjef i Ro­ga­land Brann og Red­ning va­ere an­satt ved ut­gan­gen av ok­to­ber, sier styre­le­der Odd Jo For­sell til Af­ten­bla­det.

Nå­va­eren­de brann- og red­nings­sjef Hen­ry Ove Berg meld­te i au­gust fra om at han øns­ket å gå av fra stil­lin­gen. Den opp­rin­ne­li­ge søk­nads­fris­ten for å fin­ne hans er­stat­ter var 1. ok­to­ber, men den ble for­len­get med en uke.

Om ikke den nye brann­sje­fen er klar til å be­set­te stil­lin­gen 1. no­vem­ber, vil vara­brann­sjef Lars Stå­le Fjell­berg, som også er en av sø­ker­ne, auto­ma­tisk bli kon­sti­tu­ert i stil­lin­gen.

Det­te er sø­ker­lis­ten i al­fa­be­tisk rekke­føl­ge: Lars Stå­le Fjell­berg (51), av­de­lings­le­der be­red­skap/vara­brann­sjef fra Stav­an­ger. Øy­vind Han­sen (58), av­de­lings­le­der fra Vass­øy. Mor­ten Holt­ber­get (33), brann­kon­sta­bel fra Kløf­ta. Nils-Erik Haagen­rud (57), brann­sjef fra Try­sil. Jone Iver­sen (50), sek­sjons­sjef Ro­ga­land Ag­der fra Sand­nes. Knut Rag­nar Jo­hann­es­sen (51), kon­su­lent fra Oslo. Ei­gil Dej­gaard Knud­sen, trans­port/lo­gis­tikk fra Lem­vig. Vla­di­mir Kovace­vic (28), løn­nings­sjef fra Nis. Hall­bjørn Lei­ra, (55), brann­sjef fra Lan­ge­våg. Rune Ne­dre­bø (47), re­gions­sjef fra Ål­gård. Li­se Pal­le­sen Pe­ter­son (41), sek­sjons­le­der fra Stav­an­ger. Dan-Wil­ly Pet­ter­sen (42), hus­øko­nom/stu­dent fra Vik­ham­mer. Arild Refs­land (51), se­nior­råd­gi­ver fra Eger­sund. Svein Roar Si­vert­sen (47), salg- og mar­keds­di­rek­tør fra Vest­re Åmøy. Fro­de Strøm (41), av­de­lings­le­der fra For­sand. Las­se Vad­la (41), brann­kon­sta­bel fra Stav­an­ger. En 46 år gam­mel mann har i til­legg bedt om å få nav­net sitt unn­tatt of­fent­lig­het.

Hen­ry Ove Berg (63) trer av som brann- og red­nings­sjef i Ro­ga­land 1. no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.