Til ret­ten for en flas­ke whis­ky

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Corne­li­us Mun­kvik corne­li­us.mun­kvik@af­ten­bla­det.no

SOLA: Fle­re hand­ler tax-free­kvo­ten uten å for­tol­le. Det er ulov­lig om du ikke har hatt opp­hold i ut­lan­det i minst 24 ti­mer.

Det skjer ikke ofte, men tol­le­re er godt kjent med trik­set. I ste­det for å set­te seg på fly­et til ut­lan­det, hand­ler rei­sen­de tax-free­va­rer og går ut med dis­se uten å for­tol­le. Der­et­ter pas­se­rer de sik­ker­hets­kon­trol­len på ny.

I hen­hold til tollo­ven må en ha opp­hold i ut­lan­det i minst 24 ti­mer før en kan ta med seg tax­free­va­rer toll­fritt inn i lan­det.

Det had­de ikke 57-årin­gen, som 27. ok­to­ber må møte i Stav­an­ger ting­rett på grunn av en flas­ke sprit, iføl­ge Sør-Vest po­liti­dis­trikt.

For­enk­let fore­legg

Blir en tatt for brudd på 24-ti­mers­re­ge­len vil en bli pre­sen­tert et for­enk­let fore­legg. Sa­ken kan alt­så lø­ses der og da på fly­plas­sen. 57-årin­gen, som ble stan­set av tol­le­re på Stav­an­ger luft­havn, Sola i no­vem­ber i fjor, valg­te ikke å ved­ta fore­leg­get.

Der­med ble sa­ken an­meldt til Sør-Vest po­liti­dis­trikt, som skrev ut et fore­legg på 3000 kro­ner. Da 57-årin­gen hel­ler ikke ved­tok det­te fore­leg­get, ble sa­ken be­ram­met i Stav­an­ger ting­rett.

Po­liti­ad­vo­kat Ma­ri­ta Ha­gen opp­ly­ser at det i ret­ten vil bli lagt ned på­stand om 3600 kro­ner i bot. Der­som 57-årin­gen blir dømt ri­si­ke­rer han å måt­te be­ta­le saks­om­kost­nin­ger i til­legg til bo­ten.

Åge Skår, som er fun­ge­ren­de av­de­lings­le­der i Toll­re­gion VestNor­ge, er kjent med pro­ble­ma­tik­ken. Han un­der­stre­ker imid­ler­tid at pro­ble­met ikke er stort. De som bry­ter 24-ti­mers­re­ge­len kan de­les inn i tre grup­per. y 1. Dem som hand­ler før de

rei­ser, går ut med va­re­ne og går gjen­nom sik­ker­hets­kon­trol­len på ny. y 2. De som hjel­per for ek­sem­pel en eldre slekt­ning gjen­nom sik­ker­hets­kon­trol­len og tar med seg tax­free­va­rer ut etter­på.

3. De som fak­tisk rei­ser til ut­lan­det, men som kom­mer til­ba­ke til Nor­ge samme dag.

Ser for­skjell

–Til nå i år har vi ti sa­ker til sam­men fra Sola og Fles­land som kan knyt­tes til de to førs­te grup­pe­ne, så pro­ble­met er ikke stort. De al­ler fles­te av dem som blir stop­pet vel­ger også å ved­ta det for­enk­le­de fore­leg­get når tol­le­re kon­fron­te­rer dem med 24-ti­mers­re­ge­len, sier Skår.

Vans­ke­li­ge­re er det å fin­ne tall på hvor man­ge som har va­ert i ut­lan­det og kom­met hjem samme dag.

– Det­te er ofte for­ret­nings­folk som har va­ert på dags­mø­ter. Dis­se blir ofte stop­pet i for­bin­del­se stikk­prø­ver. I sam­ta­len med tol­le­re kom­mer det da frem hvor de har va­ert og hvor len­ge. Tol­le­re la­erer seg å se for­skjell på folk som har va­ert to uker i Sy­den og for­ret­nings­folk som har va­ert på mø­ter, sier Skår.

Noen plan­leg­ger

Tol­le­re kan også skri­ve ut for­enk­le­de fore­legg til dem som tar med seg mer enn det kvo­ten til­la­ter inn i lan­det. Går en på «grønt» med mye mer enn hva kvo­ten til­la­ter, ri­si­ke­rer en at sa­ken blir an­meldt.

Lo­ven sier også at en ikke har rett til å ta med tax-free­va­rer inn i lan­det om en er i be­sit­tel­se av nar­ko­ti­ka. Si at tol­le­re fin­ner to gram hasj i lom­men din. I til­legg til å bli dømt for nar­ko­tika­be­sit­tel­se, vil det du hand­let på tax­free­bu­tik­ken iføl­ge Skår bli inn­dratt.

Han tror de al­ler fles­te er kjent med 24-ti­mers­re­ge­len.

– Vi har ek­semp­ler hvor vi mis­ten­ker at det­te har va­ert plan­lagt. I noen til­fel­ler har per­soner gått inn og ut fle­re gan­ger fra fly­plas­sen etter å ha hand­let tax­free­kvo­ten.

Opp­merk­som­me

Toll­eta­ten er na­tur­lig­vis fullt klar over at det er mu­lig å for­sø­ke å «lure» toll­reg­le­ne på den­ne må­ten. Det er ikke ulov­lig å gå ut av fly­plas­sen for så å gå gjen­nom sik­ker­hets­kon­trol­len på ny. Det er hel­ler ikke uvan­lig. Det skjer for ek­sem­pel om en fly­av­gang blir for­sin­ket og rei­sen­de vil ut for å ta seg en røyk mens de ven­ter.

– For å kom­me seg ut fra ut­landster­mi­na­len må du uan­sett pas­se­re de­kla­ra­sjons­fel­tet. Det blir lagt mer­ke til om du pas­se­rer det­te uten ba­ga­sje, og kan­skje også på en tid det ikke har lan­det et fly, sier Skår og fort­set­ter:

– Vi ser at en­kel­te ven­ter til et fly lan­der for så å pas­se­re med rei­sen­de. Noen har også en bag over skul­de­ren. Vi er kla­re over at det­te skjer og det­te er noe vi er opp­merk­som­me på ved vår til­stede­va­er­el­se i toll­so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.