Stri­den mel­lom Ha­mas og Fatah

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Ha­mas vant val­get og re­gje­rings­mak­ten i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne i 2006, men ble ikke an­er­kjent av om­ver­de­nen, som stemp­ler grup­pen som en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon. y I fe­bru­ar 2007 in­vi­ter­te Ha­mas Fatah med i en sam­lings­re­gje­ring, som Nor­ge var ale­ne om å an­er­kjen­ne i Ves­ten. y Frust­ra­sjon over det­te, samt USAs opp­rust­ning av Fata­h­do­mi­ner­te sik­ker­hets­styr­ker, re­sul­ter­te noen må­ne­der se­ne­re i va­ep­net kon­flikt mel­lom de to grup­pe­ne på Gaza­stri­pen. y Ha­mas ja­get Fatah-styr­ke­ne ut av Gaza, og pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent og Fatah-le­der Mah­moud Ab­bas spar­ket Ha­mas ut av den pa­le­stins­ke selv­styre­re­gje­rin­gen. y Si­den har Ha­mas hatt mak­ten i Gaza, mens Ab­bas og en mid­ler­ti­dig re­gje­ring sty­rer på Vest­bred­den. y Det har va­ert gjen­tat­te for­søk på å få i stand for­soning. Både i 2011 og 2014 ble det inn­gått av­ta­ler om en sam­ar­beids­re­gje­ring, men den­ne så ald­ri da­gens lys. y De to ri­va­li­se­ren­de grup­pe­ne skal nå ha inn­gått en ny sam­ar­beids­av­ta­le, men det er uklart hva den­ne vil in­ne­ba­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.