Hil­la­ry Clin­ton gir bort pen­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Hil­la­ry Clin­ton sier hun er sjok­kert over an­kla­ge­ne mot Hol­ly­wood-top­pen Har­vey Wein­stein. Nå vil hun gi valg­kamp­bi­dra­ge­ne hans til vel­de­dig­het.

Wein­stein fikk spar­ken i film­sel­ska­pet han ei­er sam­men med bro­ren Bob Wein­stein etter et opp­slag i The New York Ti­mes i for­ri­ge uke, der fle­re kvin­ne­li­ge skue­spil­le­re an­kla­get ham for sek­su­ell tra­kas­se­ring gjen­nom fle­re ti­år.

I et in­ter­vju med CNN sier Clin­ton at det er umu­lig å gi pen­ge­ne til­ba­ke til Wein­stein, der­for vil hun i ste­det gi dem til vel­de­dig­het.

– Det and­re folk sier, hva mine tid­li­ge­re kol­le­ger sier, er at de vil gi det til vel­de­dig­het, og selv­føl­ge­lig vil jeg gjø­re det. Jeg gir 10 pro­sent av inn­tek­te­ne mine hvert år til vel­de­dig­het, og det­te vil va­ere en del av det, sier Clin­ton.

PATRICK SEMANSKY

En sjok­kert Hil­la­ry Clin­ton øns­ker ikke å be­hol­de pen­ge­ne hun fikk fra Har­vey Wein­stein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.