Bran­ne­ne i Ca­li­for­nia

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Det vest­li­ge USA ram­mes år­lig av sto­re skog­bran­ner. Varmt og tørt va­er de se­ne­re åre­ne har bi­dratt til å for­ver­re pro­ble­met. y Ok­to­ber er kjent for å va­ere den mest ut­sat­te ti­den på året for skog­bran­ner i Ca­li­for­nia. En kil­de i brann­ve­se­net opp­ga tid­li­ge­re den­ne uken at om­rå­det i år har va­ert ram­met av 1.500 fle­re skog­bran­ner enn i fjor. y For ti­den ra­ser det minst 22 for­skjel­li­ge bran­ner i vin­dis­trik­te­ne i det nord­li­ge Ca­li­for­nia, der si­tua­sjo­nen fort­satt er ute av kon­troll. y Minst 23 per­soner er om­kom­met og rundt 3.500 bo­li­ger og for­ret­nings­bygg er øde­lagt. Fle­re hund­re men­nes­ker er ikke gjort rede for, men myn­dig­he­te­ne reg­ner med at de fles­te av dis­se er i god be­hold. y Ti­tu­sen­vis er på flukt fra flam­me­ne. Bare i So­no­ma er rundt 25.000 eva­ku­ert fra sine hjem på grunn av bran­ne­ne. y Blant fors­ke­re som stu­de­rer si­tua­sjo­nen i Ca­li­for­nia, er det en ut­bredt enig­het om at tem­pe­ra­tur­øk­nin­gen i om­rå­det iall­fall del­vis skyl­des glo­bal opp­var­ming.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.