Schen­gen-sam­ar­bei­det

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Hva: Tråd­te i kraft 26. mars 1995. Har fått nav­net fra den opp­rin­ne­li­ge av­ta­len, som ble inn­gått mel­lom lan­de­ne Tysk­land, Frank­ri­ke, Bel­gia, Ne­der­land og Lux­em­bourg ved lands­byen Schen­gen i Lux­em­bourg i 1985. y Hvem: Har i dag 26 med­lems­land, be­stå­en­de av EU- og Efta­med­lem­mer. EU-med­lem­me­ne Stor­bri­tan­nia og Ir­land er ikke med. EU-med­lem­me­ne Ro­ma­nia, Bul­ga­ria, Kroa­tia og Ky­pros er i ferd med å til­pas­se seg sam­ar­bei­det. y Hvor­for: Nå det gjel­der pass- og grense­kon­troll, samt vi­sum­be­stem­mel­ser, fram­står Schen­gen-om­rå­det som ett land for om­ver­de­nen. Det er in­gen pass­kon­troll mel­lom med­lems­lan­de­ne. y Unn­tak: Over­sjø­is­ke ter­ri­to­ri­er og om­rå­der uten­for Euro­pa. For ek­sem­pel Sval­bard, Grøn­land og ka­ri­bis­ke øyer. Mens Ka­na­ri­øy­ene er med i Schen­gen-om­rå­det.

COLOURBOX

Be­søks­vi­su­met til et land blir van­lig­vis stemp­let inn i pas­set. Som nå helst skal va­ere bio­met­risk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.