For en­kelt om «gal­skap»

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Tor­geir M. Hille­stad Pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi, UiS

MASSEDRAP: Fare­ed Za­ka­ria for­kla­rer skyte­mas­sa­kren i Las Ve­gas med en form for re­son­ne­ment som dess­ver­re ikke er uvan­lig, nem­lig å ar­gu­men­te­re for én be­stemt år­saks­sam­men­heng på be­kost­ning av and­re.

Ut­gangs­punk­tet for Za­ka­rias gjeste­kom­men­tar 7.10 er an­gi­ve­lig pre­si­dent Trumps og sik­kert også and­res spe­ku­la­sjo­ner om hvor­vidt gjer­nings­man­nen kun­ne va­ere men­talt syk el­ler «gal», noe Za­ka­ria av­vi­ser som en «av­led­ning» ved å peke på at en i ste­det bør fo­ku­se­re på USAs mang­len­de vå­pen­kon­troll. Za­ka­ria har utvil­somt rett i at den mang­len­de vå­pen­kon­trol­len er en ve­sent­lig år­sak til de man­ge skyte­tra­ge­die­ne i USA. Men det­te ute­luk­ker ikke at også and­re fak­to­rer spil­ler inn.

Per­son­lig­hets­fak­to­rer

Per­son­li­ge år­sa­ker, som for ek­sem­pel psy­kisk usta­bi­li­tet, kan også va­ere med­vir­ken­de, selv om vi ennå ikke vet noe om det­te når det gjel­der Las Ve­gas-skyt­te­ren. Hvis mang­len­de vå­pen­kon­troll var den enes­te år­saks­fak­to­ren, vil­le vi, med tan­ke på den li­be­ra­le og ukri­tis­ke om­gan­gen med vå­pen som ek­sis­te­rer i USA i dag, selv­sagt hatt tu­sen­vis fle­re sli­ke skyte­tra­ge­di­er. Når det­te tross alt ikke skjer, er det for­di uli­ke per­son­lig­hets­fak­to­rer også spil­ler inn og gjør noen, tross alt få, til masse­draps­menn. En må ikke glem­me at det tross alt er men­nes­ker som ut­fø­rer dra­pe­ne, ut fra uli­ke (for­skrud­de) mo­ti­ver.

Det er selv­føl­ge­lig mal­plas­sert en­si­dig å kal­le sli­ke gjer­nings­menn for «gale», slik man­ge og også Za­ka­ria ten­de­rer mot et par ste­der. «Gal­skap» in­di­ke­rer psy­ko­se og schi­zo­fre­ni, dia­gno­ser som fri­tar for straffe­an­svar for­di de in­ne­ba­erer for­vir­ring og rea­li­tets­brist. Be­teg­nel­sen «men­tal syk­dom» er et mer vidt be­grep som kan in­di­ke­re li­del­ser som for ek­sem­pel uli­ke ty­per per­son­lig­hets­for­styr­rel­ser som kan va­ere re­le­van­te i for­stå­el­sen av per­soner som be­går masse­mord, men som ikke er psy­ko­tis­ke. Jam­før Behring Brei­vik som fikk en slik dia­gno­se. Za­ka­ria un­der­stre­ker, med ret­te, at det­te ikke in­ne­ba­erer at per­soner med men­ta­le li­del­ser ge­ne­relt sett er far­li­ge. Men hos noen gans­ke få kan be­stem­te ty­per li­del­ser en sjel­den gang gi seg ut­slag i po­li­tisk-, ideo­lo­giskel­ler hat-mo­ti­ver­te hand­lin­ger av eks­trem art. Van­li­ge vel­in­te­grer­te men­nes­ker vil nok ikke ut­fø­re sli­ke hand­lin­ger, med mind­re be­stem­te de­struk­ti­ve og skjul­te mo­ti­ver duk­ker opp.

Ikke en­ten el­ler

I et vi­ten­ska­pe­lig per­spek­tiv vil en all­tid søke å fin­ne et sett av for­skjel­li­ge år­saks­fak­to­rer og en kom­bi­na­sjon el­ler sam­men­fall av dis­se som kan for­kla­re et be­stemt fe­no­men el­ler hen­del­se. En vil nett­opp ikke, slik Za­ka­ria gjør, ope­re­re ut fra et en­ten-el­ler-per­spek­tiv, der én be­stemt fak­tor i trek­kes fram, na­er­mest prin­si­pi­elt på be­kost­ning av and­re.

Når det gjel­der rent kon­kre­te sam­funns­mes­si­ge og po­li­tis­ke til­tak, kan imid­ler­tid en slik stra­te­gi av og til fun­ge­re. I så måte kan Za­ka­ria ha rett i at i det­te til­fel­let vil en po­li­tisk fo­ku­se­ring på vå­pen­kon­troll va­ere på sin plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.