En be­ha­ge­lig urett for Nor­ge om fat­ti­ge land må be­ta­le pri­sen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Tor Ves­ter­hus Ber­gen

DE­BATT: Vi må ikke la oss for­le­de til å mene at bru­ker­lan­de­ne fullt ut skal bli be­las­tet for klima­kost­na­de­ne når de bren­ner fos­silt bren­sel.

Elek­tri­fi­se­ring av trans­port­sek­to­ren, mer ef­fek­ti­ve bat­te­ri­er og ka­bel­fri strøm­over­fø­ring med­fø­rer en sta­dig øken­de glo­bal kraft­et­ter­spør­sel. Det samme gjør be­folk­nings­vekst og leve­stan­dard­søk­ning. I over­skue­lig fram­tid vil vi der­for side om side få elek­tri­si­tet fra varme­kraft (kull, olje, gass og uran) og fra vaer­kraft (sol, vind og vann). Kon­kur­ranse­for­hol­det mel­lom var­me- og vaer­kraft vil va­ere dels kost­nads­styrt og dels ad­mi­ni­stra­tivt/po­li­tisk styrt.

De van­ligs­te ad­mi­ni­stra­ti­ve grep både på EU- og FN-nivå er sub­si­di­er til vaer­kraft og skatt på bren­ning av fos­silt bren­sel i form av en CO2-av­gift. Den­ne vil ram­me alle fos­silt fyr­te varme­kraft­verk.

Lite ba­ere­kraf­tig re­son­ne­ment

Vi må ikke la oss for­le­de til å mene at bru­ker­lan­de­ne fullt ut skal bli be­las­tet for klima­kost­na­de­ne når de bren­ner fos­silt bren­sel. Det er et lite ba­ere­kraf­tig re­son­ne­ment, og for oss nord­menn en be­ha­ge­lig urett, at pro­du­sent­lan­de­ne skal inn­kas­se­re all grunn­ren­ten ved ut­vin­ning av fos­silt bren­sel og nes­ten ikke miljø­kost­na­de­ne så len­ge bren­se­let går opp i røyk og CO2 i et an­net land. I for­bruks­lan­de­ne vil inn­kre­ving av klima­skat­ter be­las­te be­folk­nin­gens kjøpe­kraft. I pro­du­sent­lan­de­ne be­skat­tes eks­port­inn­tek­te­ne og gjør be­folk­nin­gen ri­ke­re. Det­te fø­rer til et press for å ut­vin­ne mer fos­silt bren­sel i pro­du­sent­lan­de­ne, sa­er­lig hvis det­te pri­ma­ert er eks­port­ret­tet virk­som­het, som i Nor­ge.

Skatt i beg­ge en­der Pro­du­sent­lan­de­ne bør imid­ler­tid også ta sin del av klima­kost­na­de­ne. Der­for bør en og samme CO2-skatt som funk­sjon av eget to­talt ut­slipp i for­hold til inn­byg­ger­tal­let inn­fø­res i alle land på både ut­vin­ning og for­bruk. Alt­så, jo høy­ere CO2-ut­slipp et land to­talt har, jo høy­ere CO2-skatt bør be­ta­les for å bi­dra til yt­ter­li­ge­re ut­slipp glo­balt. Det­te vil gi fos­si­le bren­sel-pro­du­sen­ter i land med lave CO -ut­slipp i for­hold til inn­byg­ger­tal­let – i prak­sis fat­ti­ge land – et kon­kur­ran­se-for­trinn.

Kort sagt: Fos­silt bren­sel i fat­ti­ge land kan ut­vin­nes bil­li­ge­re enn i rike land. De som vir­ke­lig tren­ger ener­gi, og som for­uren­ser minst, får i en over­gangs­pe­rio­de bed­re mu­lig­he­ter til å pro­du­se­re lønn­somt fra fos­silt bren­sel.

Virk­nings­full driv­kraft

Et slikt sys­tem vil også gjø­re det mer lønn­somt i høy­ut­slipp-land, dvs. i rike land, å pro­du­se­re vaer­kraft enn varme­kraft. Og vaer­kraft og energi­spa­ring blir mer og mer lønn­somt der­som klima­ut­slip­pe­ne fort­set­ter å øke.

Den fore­slåt­te inn­ret­nin­gen på en klima­skatt er et for­søk på å be­hol­de in­te­grer­te energi­mar­ke­der og sam­ti­dig vri ener­gi-le­ve­ran­se­ne inn mot et lang­sik­tig, ba­ere­kraf­tig for­bruk. Sam­ti­dig opp­nås en ord­ning som, uten å va­ere for kom­pli­sert el­ler by­rå­kra­tisk, tar hen­syn til den uba­lan­se det i dag er i ver­den med hen­syn til leve­stan­dard, energi­bruk og klima­ut­slipp.

Uten et slikt per­spek­tiv vil det ikke va­ere mu­lig å ut­for­me og im­ple­men­te­re et glo­balt ba­ere­kraf­tig ener­gi- og klima­re­gi­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.