Ti­den er in­ne for å skro­te Pe­toro

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Håkon La­vik Pen­sjo­nist med 40 år bak­grunn fra kom­mu­ni­ka­sjon i Stat­oil

OLJÅ: Legg ned Pe­toro, slå sel­ska­pet sam­men med Stat­oil og før ver­di­ene til­ba­ke hvor de hø­rer hjem­me.

For snart 30 år si­den fikk Arve John­sen spar­ken som Stat­oil-sjef. Det er 33 år si­den det sto­re olje­po­li­tis­ke kom­pro­miss som før­te til opp­ret­tel­sen av SDØE (Sta­tens di­rek­te øko­no­mis­ke en­ga­sje­ment), for­lø­pe­ren til Pe­toro, – for å be­gren­se Arve John­sens makt og mu­lig­he­ter for å bru­ke øko­no­mis­ke musk­ler in­ter­na­sjo­nalt.

Sam­ti­dig fikk Arve John­sen og Stat­oil be­skjed om hel­ler å ut­vik­le seg mer i ut­lan­det. SDØE fikk til­ført sto­re an­de­ler som Stat­oil had­de sik­ret seg på norsk sok­kel, i fel­ter som Gull­faks, Ose­berg, Troll osv. Men Stat­fjord var unn­tatt, for­di sta­ten ikke vil­le over­ta en an­del av låne­gjel­den Stat­oil had­de i fel­tet, som fort­satt var un­der ut­byg­ging. Had­de en kon­fis­kert en stor an­del av fram­ti­dig pro­duk­sjon, vil­le Stat­oil sann­syn­lig­vis gått kon­kurs in­nen få år.

Rygg­ra­den i Pe­toro

Det­te så Arve John­sen, men ikke re­gje­rin­gen. Hvor­for var det så vik­tig å be­gren­se Arve John­sens makt? For­di re­gje­rin­gen Wil­loch og fi­nans­ver­de­nen i Nor­ge fryk­tet hva John­sen kun­ne bru­ke sine øko­no­mis­ke musk­ler til og bli for do­mi­ne­ren­de i norsk øko­no­mi.

Det­te var ald­ri i Arve John­sens tan­ker. Han fulg­te lo­jalt opp myn­dig­he­te­nes øns­ker, og sør­get blant an­net for sal­get av gas­sen i Troll, Nor­ges størs­te eks­port­kon­trakt noen­sin­ne. I dag er det­te den øko­no­mis­ke rygg­ra­den i Pe­toro.

Hel­ge Lund fikk sjan­sen

John­sens etter­føl­ge­re fram til Hel­ge Lund fulg­te opp Stat­oils noe mo­de­ra­te lin­je. Hel­ge Lund he­vet am­bi­sjons­ni­vå­et, og star­tet en stor­stilt eks­pan­sjon, med ag­gres­siv sat­sing in­ter­na­sjo­nalt, med ymse hell, i en tid med sterk pris­vekst, mest på ol­jen, mens gass­pri­se­ne etter hvert fla­tet ut, for så å syn­ke.

Den­ne eks­pan­sjo­nen var det re­gje­rin­gen og po­li­ti­ker­ne på 1980-tal­let fryk­tet at Arve John­sen vil­le fore­ta, – for­di de selv vil­le ha gjort det, hvis de had­de fått sjan­sen. Høyre­man­nen Hel­ge Lund fikk den sjan­sen.

Med fi­nans­kri­sen og etter hvert olje­pris­fal­let, måt­te brem­se­ne set­tes på. Det ble ny kri­se, og etter hvert for­svant Hel­ge Lund.

Ku­pong­klip­pe­re

Fra 1990-tal­let har Olje­fon­det etter hvert vokst til svim­len­de 8000 mil­li­ar­der kro­ner. Af­ten­bla­det kal­ler Pe­toro vår pe­tro­le­ums­for­mue, vår fel­les arv. Det er en sann­het med man­ge mo­di­fi­ka­sjo­ner. I vir­ke­lig­he­ten er Pe­toro i dag med­ei­er i eldre li­sen­ser og, bort­sett fra Troll, i felt som er på vei inn i sol­ned­gan­gen, ku­pong­klip­pe­re i ver­di­er som Stat­oil og Arve John­sen sto bak.

Hele ti­den si­den 1984 har Stat­oil sør­get for salg av SDØEs og Pe­toros an­de­ler av pro­duk­sjo­nen på norsk sok­kel. I ny­ere li­sen­ser har Pe­toro in­gen an­de­ler, og vil ikke få nye inn­tek­ter fram­over. Det blir hev­det at Pe­toro er en på­dri­ver for økt ut­vin­ning. Det er det OD som har va­ert og er.

Det er på tide å ten­ke nytt. Legg ned Pe­toro. La det fu­sjo­ne­re med Stat­oil og føre ver­di­ene til­ba­ke hvor de hø­rer hjem­me. Troll vil vare i minst 50 år til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.