God ut­vik­ling av by­sent­re­ne, ikke en­si­dig fo­kus på vern

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Svein Olav Si­mon­sen Re­gion­di­rek­tør, NHO RO­ga­land

BY­UT­VIK­LING: Skal na­e­rings­li­vet i fram­ti­den kun­ne kon­kur­re­re om ta­len­te­ne, må vi gjø­re sen­trum av by­ene våre at­trak­ti­ve å bo og job­be i.

Na­e­rings­li­vet tren­ger mo­der­ne og ef­fek­ti­ve han­dels- og kon­tor­lo­ka­ler i re­gions­sent­re­ne. I Stav­an­ger, Sand­nes, Bry­ne, Eger­sund og Hauge­sund.

Ol­je­ned­tu­ren har vist oss at vi må ha til­fang på et bre­de­re spek­ter av job­ber enn vi har i dag. In­nen­for IT, ser­vice og fi­nans, for ek­sem­pel. Dis­se vil ofte øns­ke å lig­ge i el­ler na­er sen­trum. Micro­soft Nor­ge be­slut­tet ny­lig å flyt­te all sin virk­som­het til Bjør­vi­ka i Oslo. Ly­sa­ker, ti mi­nut­ter med tog uten­for sen­trum, var ikke sen­tralt nok, og de var red­de for å tape i kon­kur­ran­sen om ta­len­te­ne.

Om noen år skal bar­na mine flyt­te for å gå på sko­le. Jeg gru­er meg alt. For­di det vil bli vel­dig stil­le, men også for­di jeg ikke vet om de vil flyt­te hjem igjen til Ro­ga­land etter­på. Det hand­ler om å gjø­re det at­trak­tivt for dem å bo og job­be her etter­på. Man­ge i den ge­ne­ra­sjo­nen vil ikke ta ser­ti­fi­kat. De vil øns­ke å kun­ne bo og job­be i sen­trum. Det må vi er­kjen­ne og leg­ge til ret­te for.

Jeg vil gjer­ne at bar­na mine skal ha lyst å bo her når de blir voks­ne. Da tren­ger vi å leg­ge til ret­te for ut­vik­ling av re­gion­sent­re­ne våre. Ikke en­si­dig fo­ku­se­re på vern. Siv He­le­ne Stange­land og Rein­hard Kropf (He­len & Hard) be­skrev i Af­ten­bla­det i vår hvor­dan tre­hus­byen kun­ne ut­vik­les med mo­der­ne for­ret­nings­bygg i tre. Da for­ster­ker vi det gam­le, sam­ti­dig som vi ut­vik­ler re­gio­nen.

Gjør et kraft­tak for re­gion­sent­re­ne våre! Ikke med en­si­dig vern, men med po­si­tiv ut­vik­ling. Da vil også nes­te ge­ne­ra­sjon ha lyst til å bo og job­be her. I det bes­te fyl­ket i ver­dens bes­te land å bo og job­be i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.