– Vi må ten­ke enda smar­te­re

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Rolf Frøy­land rolf.froy­land@af­ten­bla­det.no

STATS­BUD­SJET­TET: Ro­ga­land tea­ter er ett skritt na­er­me­re nytt bygg, men kut­te­ne be­kym­rer.

– Det­te bud­sjet­tet prio­ri­te­rer kul­tu­rel­le og krea­ti­ve na­e­rin­ger med sat­sing på Krea­tivt Nor­ge og Ta­lent Nor­ge, som er re­gje­rin­gens egne sat­sin­ger. For oss i Stav­an­ger be­tyr det­te at vi må ten­ke mer på og leg­ge til ret­te for økt salg, sier Arn­finn Bjerke­strand, kul­tur­sjef i Stav­an­ger kom­mu­ne.

Re­gje­rin­gen vil øke drifts­til­skud­det til Ro­ga­land tea­ter fra årets 61,95 til 63,3 mil­lio­ner kro­ner, mens Stav­an­ger sym­foni­or­kes­ter og Mu­se­um Stav­an­ger går opp fra hen­holds­vis 82,35 til 84,15 mil­lio­ner kro­ner og fra 19,4 til 19,9 mil­lio­ner kro­ner.

Øk­nin­gen i drifts­til­skud­de­ne, som ut­gjør cir­ka 2,2 pro­sent, er imid­ler­tid ikke nok til å ut­lig­ne for­ven­tet lønns- og pris­vekst på 2,7 pro­sent.

Mer sam­ar­beid

– Det­te er en kjempe­ut­ford­ring for in­sti­tu­sjo­ne­ne våre, som i rea­li­te­ten har fått kutt, sier Bjerke­strand.

– Vi må alt­så ten­ke enda smar­te­re om hvor­dan vi bru­ker kul­tur­kro­ne­ne. Vi kan øke ef­fek­ten ved å øke sam­ar­bei­det mel­lom kul­tur­ak­tø­re­ne. Vi må job­be mer po­li­tisk og prio­ri­te­re sam­men. Det­te er spe­si­elt vik­tig nå med en «ek­te» mindre­talls­re­gje­ring. Der­som fle­re står sam­men bak kra­ve­ne, er det let­te­re å få gjen­nom­slag i Stor­tin­get, sier kul­tur­sje­fen, som ikke var over­ras­ket over bud­sjett­for­sla­get.

– Det har va­ert vars­let tran­ge­re kår i bud­sjet­te­ne og det­te er helt klart et kul­tur­bud­sjett for om­stil­ling og in­no­va­sjon. Men det er det­te Stav­an­ger er kjent for. Vi tar ut­ford­rin­gen inn i høs­tens ar­beid med kul­tur­pla­nen.

Ett skritt na­er­me­re

Ro­ga­land tea­ter be­skri­ver det som be­kla­ge­lig at søk­na­den om til­skudd til økte kunst­ne­ris­ke res­sur­ser ikke ble imøte­kom­met. Fra 2015 til 2017 har det va­ert en øk­ning i til­bu­det ved tea­te­ret fra 14 til 20 av­vik­le­de pro­duk­sjo­ner år­lig.

– Det set­ter teat­ret i en sår­bar si­tua­sjon etter­som be­last­nin­gen på en­sem­blet blir sta­dig stør­re pga av am­bi­siø­se kunst­ne­ris­ke pro­sjek­ter og økt til­bud til pub­li­kum, mel­der tea­te­ret.

Når det gjel­der rea­li­se­rin­gen av nytt tea­ter­bygg, er stem­nin­gen bed­re. I drifts­mid­ler-pos­ten er det øre­mer­ket mid­ler for å sik­re frem­drift av det­te.

– Det be­tyr at vi er et skritt na­er­me­re en rea­li­se­ring av et nytt Ro­ga­land tea­ter. Det er vel­dig gle­de­lig at sta­ten fort­satt går inn og støt­ter sis­te del av ar­bei­det, sier tea­ter­di­rek­tør El­len Math Hen­rich­sen.

Be­kym­ret Ja­er­mu­se­et-di­rek­tør I bud­sjett­for­sla­get får Ja­er­mu­se­et et kutt i drifts­mid­le­ne fra 22,36 mil­lio­ner til 18,76 mil­lio­ner kro­ner. For­kla­rin­gen er at mu­se­et i for­ri­ge bud­sjett fikk fire mil­lio­ner i til­taks­mid­ler. Mål­frid Snørte­land, di­rek­tør ved Ja­er­mu­se­et, er li­ke­vel ikke for­nøyd.

– Trek­ker du fra fjor­årets en­gangs­sum, er øk­nin­gen i drifts­mid­le­ne på cir­ka 2,1 pro­sent, som blir spist opp av pris- og lønns­veks­ten. Den re­el­le re­duk­sjo­nen i drifts­mid­le­ne gjør at vi får mind­re å rut­te med til pub­li­kums­til­tak etter­som mer og mer av drifts­mid­le­ne blir bun­det opp til fas­te kost­na­der, som løn­nin­ger, strøm og så vi­de­re, sier hun.

Pen­ger til nytt gra­fisk mu­se­um I for­sla­get leg­ges det også opp til at Ope­ra Ro­ga­land, som mot­tok 1,02 mil­lio­ner i år, skal få 1,05 mil­lio­ner kro­ner i 2018. Da­la­ne folke­mu­se­um går ned fra 4,59 mil­lio­ner til 3,67 mil­lio­ner kro­ner.

I 2016 ble det ved­tatt at Mu­se­um Stav­an­ger skul­le få mid­ler til nytt gra­fisk mu­se­um. Det sam­le­de til­skud­det er satt til 30 mil­lio­ner kro­ner. Fem av dis­se mil­lio­ne­ne er al­le­re­de be­vil­get. I bud­sjet­tet for 2018 er det satt av 16 mil­lio­ner til det­te for­må­let.

PÅL CHRISTENSEN

Arn­finn Bjerke­strand har va­ert kul­tur­sjef i Stav­an­ger si­den au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.