Kul­tur­bud­sjet­tet

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y For­sla­get til kul­tur­bud­sjett for 2018 er på vel 13,9 mil­li­ar­der kro­ner. Det er en øk­ning på na­er 300 mil­lio­ner kro­ner fra sal­dert bud­sjett for 2017. Målt mot pris- og lønns­vekst vil det­te si en til­de­ling på om lag samme stør­rel­se som i fjor. y Re­gje­rin­gen fore­slår 12 mil­lio­ner mer til kul­tur- og na­e­rings­sat­sin­gen, 10 mil­lio­ner mer til fri­vil­lig kul­tur­liv og 324,5 mil­lio­ner mer til na­sjo­na­le kul­tur­bygg. y Norsk kul­tur­fond får in­gen øk­ning, de sto­re in­sti­tu­sjo­ne­ne får in­gen hjelp til pen­sjons­kost­na­der og re­gje­rin­gen fore­slår ikke å fjer­ne mom­sen på e-bøker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.