Re­gje­rin­gen kut­ter i presse­støt­ten

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Re­gje­rin­gen vil inn­føre en ny til­skudds­ord­ning og kut­ter 25,7 mil­lio­ner i pro­duk­sjons­til­skud­det til ny­hets- og ak­tua­li­tets­me­di­er.

Det skal set­tes av 7 mil­lio­ner kro­ner til en ny in­no­va­sjons­ret­tet til­skudds­ord­ning i 2018. Det in­ne­ba­erer et netto­kutt i den di­rek­te presse­støt­ten på 18,7 mil­lio­ner kro­ner, går det fram av bud­sjett­for­sla­get. Den nye ord­nin­gen skal sa­er­lig ret­tes mot jour­na­lis­tisk in­no­va­sjon og di­gi­ta­li­se­ring hos lo­kal­avi­ser.

Kul­tur­de­par­te­men­tet vi­ser til at en in­no­va­sjons­ret­tet til­skudds­ord­ning var et av for­sla­ge­ne til Me­die­mang­folds­ut­val­get, som le­ver­te sin NOU 7. mars i år.

– De and­re til­ta­ke­ne ut­val­get fore­slo, vil bli vur­dert grun­dig og hel­het­lig i en stor­tings­mel­ding som er plan­lagt frem­met før som­mer­en 2018, he­ter det i en presse­mel­ding

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.