Teg­ner «zom­bie­his­to­rie» for ame­ri­kansk for­lag

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Gunnar Gran gunnar.gran@af­ten­bla­det.no

TEGNESERIER: Jey Levang (25) er godt i gang med den graps­ne mi­ni­se­ri­en «Laza­ret­to» på ame­ri­kans­ke Boom! Stu­dios.

Num­mer to i fem bladers-se­ri­en er ak­ku­rat gitt ut i USA. I Nor­ge sel­ges «Laza­ret­to» hos Out­land og and­re tegne­se­rie­bu­tik­ker.

– Det er en slags zom­bie-his­to­rie uten zom­bier på et uni­ver­si­tet, det er gans­ke ek­kelt, og så blir det bare ver­re og ver­re, for­kla­rer se­rie­ska­pe­ren fra Sand­nes.

Skole­star­ten blir snudd på ho­det av et bru­talt vi­rus. Cam­pu­set på sko­len blir iso­lert for å unn­gå smit­te. Fort ut­vik­ler det seg et eget lite sam­funn, med ung­dom­mer uten vok­sen­til­syn, som kan gjø­re som de vil.

Se­ri­en er skre­vet av Clay McLe­od Chap­man, som har for­fat­tet se­ri­er for både DC og Mar­vel, for ek­sem­pel fle­re Spi­der­man-his­to­ri­er. Jey ble opp­da­get av re­dak­tør Eric Har­burn via Twit­ter. Har­burn tok kon­takt, og spur­te om Jey var le­dig for opp­drag. Nå er se­ri­en ute i bu­tik­ke­ne.

– Jeg ble helt gelé i krop­pen, da jeg send­te inn de førs­te skis­se­ne og ven­ta på svar, for­tel­ler Jey.

For­la­get Boom! Stu­dios star­tet i Los An­ge­les, Ca­li­for­nia i 2005. Boom! har tid­li­ge­re gitt ut man­ge tegneserier ba­sert på po­pu­la­ere fil­mer, som «Ape­pla­ne­ten», «Ro­bocop» og «28 da­ger se­ne­re».

Mør­ke his­to­ri­er

Jey Levang tok ut­dan­nel­sen i Eng­land, og har en bachelor-grad i illustrasjon. Se­rie­kunst­ne­ren har teg­net fle­re his­to­ri­er og for­si­der i Über-an­to­lo­gi­ene, gitt ut av Über press. Pluss se­ri­er i den en­gels­ke an­to­lo­gi­en «Dir­ty Rot­ten Co­mics».

Jey la­ger også ukent­lig nett­se­ri­en «HeLL(P)» sam­men med kja­eres­ten C. Vin­ter. Se­ri­en, som tryk­kes i små opp­lag, fore­går i hel­ve­te, der døds­kam­per av­gjør hvem som skal få en bil­lett til him­me­len.

– Det­te er mør­ke sa­ker?

– Ja, det sier all­tid fa­ren min også: «Hvor­for må det va­ere så mørkt?». Jeg vet ikke. Jeg har in­gen mørk for­his­to­rie. Jeg er glad og lyk­ke­lig, smi­ler Jey, som også job­ber full­tid som på­kle­der ved Ro­ga­land Tea­ter.

Jey les­te litt Do­nald, Ne­mi og Pon­dus som barn, men det var først da de ja­pans­ke man­ga-se­rie­ne duk­ket opp i bu­tik­ke­ne, at det sa pang. – «Bla­de the im­mor­tal» ble en stor fa­vo­ritt. Det var så sykt vol­de­lig og sam­ti­dig real­tis­tisk og kult. Se­ri­en hand­ler om en udø­de­lig sa­mu­rai som sta­dig får kut­tet av lem­mer. Men han kan set­te lem­me­ne på plass igjen. «Doro­he­do­ro» om en ma­gisk ver­den med de­mo­ner og monst­re, er en an­nen stor fa­vo­ritt.

Mye jobb

Å lage tegneserier er mye jobb. Først teg­ner Jey noen bly­ant­skis­ser, scan­ner dem og sen­der alt til re­dak­tø­ren i USA. Han kom­mer med sine til­bake­mel­din­ger. Så la­ger Jey tusj­teg­nin­ger som scan­nes og sen­des til re­dak­tø­ren. Der­nest føl­ger en fase med svart vann­ma­ling, før Jey farge­leg­ger si­de­ne di­gi­talt. To­talt bru­ker 25-årin­gen fem uker på et 28-si­ders tegne­se­rie­blad.

– Jeg står opp klok­ken sju, job­ber en time, går på jobb, kom­mer hjem, spi­ser mid­dag og job­ber til jeg leg­ger meg.

Jey har ald­ri møtt ma­nus­for­fat­ter Clay McLe­od Chap­man.

– Jeg hør­te stem­men hans en gang på et skype-møte med for­la­get, det er det enes­te. Det mes­te av sam­ar­bei­det skjer via re­dak­tø­ren, for­kla­rer Levang.

JO­NAS HAARR FRIESTAD

Jey Levang (25) med noen av sine tegneserier. Levang teg­ner ofte på café, for ek­sem­pel Steam i Klubb­gata.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.