Det hend­te

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y 13. ok­to­ber y 54 Clau­di­us I ble for­gif­tet av sin kone Agrip­pina den yng­re og hen­nes 17 år gam­le sønn Nero ble ny ro­mersk kei­ser

1242 Erke­bis­kop Sigurd inn­stif­tet da­gen som Re­li­kvie­da­gen

1307 Tem­pel­rid­der­or­de­nen ble lurt av Kon­gen av Frank­ri­ke det før­te til or­de­nens fall. Un­der stor­mes­ter Jaces de Mo­lay noe som før­te til tro­en om at fre­dag den 13. er en ulyk­kes­dag.

1877 Rø­ros­ba­nen ble åp­net.

1880 Tr­an­sva­al i Afri­ka er­k­la­er­te seg uav­hen­gig av Stor­bri­tan­nia.

1899 150 mann fra fiske­flå­ten i Ti­tran på Frøya om­kom un­der en or­kan.

1900 Den norske kir­kes preste­for­ening ble stif­tet.

1905 Fre­tex, frel­ses­ar­me­ens brukt­kje­de ble etab­lert.

1905 Den svens­ke Riks­da­gen god­kjen­te Karl­stad­for­li­ket med Nor­ge.

1905 Folke­av­stem­ning om mo­nar­ki (79%) el­ler re­pub­likk (21%) i Nor­ge.

1918 En norsk bark, «Sti­fin­der» krigs­for­lis­te som sis­te norske skip un­der førs­te ver­dens­krig.

1923 I Tyr­kia ble An­ka­ra ho­ved­stad i ste­det for Istan­bul

1943 Ita­lia over­gav seg til de al­li­er­te som had­de erob­ret hele Sør-Ita­lia

1946 Frank­ri­ke ved­tok grunn­lo­ven for den «Fjer­de Re­pub­likk».

1948 Norsk Tip­ping ble stif­tet

1948 Norsk Bygde­kino AS ble stif­tet.

1957 Fore­nin­gen Nor­ges døv­blin­de etab­le­res. 1962 Det norske insti­tutt i Ro­ma ble of­fi­si­elt åp­net (vir­ket fra 1959).

1969 Sov­jet­unio­nen send­te opp sitt tred­je rom­skip på tre da­ger.

1973 Lars Kor­valds sam­lings­re­gje­ring gikk av Tryg­ve Brat­te­li over­tok med Ap.-re­gje­ring y 1977 Et Luft­hansa­fly med 87 pas­sa­sje­rer ble kap­ret med krav om å få 11 Ba­a­der Mein­hof­med­lem­mer fri­gitt. Fly­et ble stor­met i Mo­ga­dis­hu. y 1977 I Tysk­land be­gikk ter­ro­ris­te­ne Andreas Ba­der og Gud­run Ens­slin selv­mord i fengs­let y 1977 På Mallor­ca ble et Luft­han­sa-fly kap­ret av pa­le­stins­ke ter­ro­ris­ter (bl.a. Sou­hai­la Andra­wes) - Stor­met av tys­ke sol­da­ter i So­ma­lia fem da­ger se­ne­re y 1979 Wes Brown, en­gelsk fot­ball­spil­ler, ble født. y 1980 Mag­ne Ho­seth, norsk fot­ball­spil­ler, ble

født. y 1980 Scott Par­ker, en­gelsk fot­ball­spil­ler, ble født. y 1982 Ian Thor­pe, au­st­ralsk svøm­mer, ble født. y 1986 Nor­ges Banks ny­bygg i Oslo ble inn­viet. y 1989 New York-bør­sen opp­lev­de et av his­to­ri­ens

størs­te kurs­fall y 1989 Gro Har­lem Brundt­lands Ap.-re­gje­ring gikk av - Høy­res Jan P. Sy­se dan­net bor­ger­lig re­gje­ring y 1989 Bre­no Bor­ges, bra­si­li­ansk fot­ball­spil­ler, ble

født. y 1993 Ame­ri­kans­ke bri­tis­ke og frans­ke fly bom­bet

Irak. y 1994 FN ved­tok øko­no­mis­ke sank­sjo­ner mot Hai­ti etter at lan­det brøt en av­ta­le om å inn­føre de­mo­kra­ti. y 1994 brant rom­son­den Ma­gel­lan opp i Ve­nus­atmos­fa­eren. y 1994 Nett­le­se­ren Nets­cape Na­vi­ga­tor ble lan­sert. y 1997 Tor­bjørn Jag­land le­ver­te inn re­gje­rin­gens

av­skjeds­søk­nad. y 2001 Fly fra USA bom­bet mål i Af­gha­ni­stan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.