Li­vet er et mid­ler­ti­dig opp­drag

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hel­ga Fyk­se

Da­gens ord: På en kon­fir­ma­sjons­guds­tje­nes­te i Frøy­land og Or­stad kir­ke tok pres­ten ut­gangs­punkt i et uen­de­lig langt tau som hang ned fra him­lin­gen. Den syn­li­ge en­den var mer­ket med tape på de ne­ders­te centi­me­ter­ne.

«Tau­et sym­bo­li­se­rer li­vet ditt. Ta­pen sym­bo­li­se­rer li­vet ditt her på jor­den, sa pres­ten. Res­ten til­hø­rer evig­he­ten». For å ut­nyt­te vårt jor­dis­ke liv best mu­lig, er det to vik­ti­ge sann­he­ter vi må ha klart for oss. Det ene er at sam­men­lig­net med evig­he­ten er li­vet her på jor­den eks­tremt kort. Det and­re er at å va­ere her på jor­den er bare mid­ler­ti­dig, så vi må ikke bli for fast­låst. Da­vid ba Gud om hjelp til å skjøn­ne det­te: «Herre la­er meg at jeg skal dø, hvor få og til­mål­te mine da­ger er, så jeg kan inn­se at mitt liv tar slutt.» Sal­me 39,4. I USA har man­ge be­holdt sitt hjem­lands pass, men de har et så­kalt «green­card» som gir dem lov til å bo og job­be der. Som krist­ne ba­erer vi et ån­de­lig «green­card», for vår iden­ti­tet er i evig­he­ten og vårt hjem­land er him­me­len. Rick War­ren skri­ver i boka «Mål­ret­tet liv» at å gri­pe det­te vil hjel­pe oss i ja­get etter å ha alt. Det at li­vet her på jord ikke er vårt en­de­li­ge be­stem­mel­ses­sted bi­drar også til at vi for­står litt mer av hvor­for krist­ne opp­le­ver vans­ker, at Guds løf­ter ikke blir opp­fylt, bøn­ner ikke be­svart og om­sten­dig­he­te­ne vir­ker urett­fer­di­ge. Li­vet på jor­den er nem­lig ikke slut­ten på his­to­ri­en. Ut­ford­rin­gen vår blir på hvil­ken måte det­te vil få be­tyd­ning for våre liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.