Po­li­tik­ken for å dele sorg på Face­bo­ok

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Gil­da Sed­dig­hi dis­pu­te­rer fre­dag 13. ok­to­ber for ph.d.-gra­den ved Uni­ver­si­tet i Ber­gen med av­hand­lin­gen:

«Po­li­ti­ciza­tion of grievab­le li­ves on the Ira­ni­an Face­bo­ok pa­ges».

So­sia­le medi­er, og sa­er­lig Face­bo­ok, bru­kes sta­dig av ira­ne­re som vil del­ta i de­bat­ter og ska­pe opp­merk­som­het om sa­ker. So­sia­le medi­er har gitt bor­ger­ne en mu­lig­het til å bli mer ak­ti­ve, noe som utfordrer vår for­stå­el­se av for­hol­det mel­lom pri­vats­fa­eren og of­fent­li­ge sfa­eren.

I av­hand­lin­gen ana­ly­se­rer Sed­dig­hi tre Face­bo­ok­si­der som hand­ler om liv­e­ne til irans­ke per­soner som er døde el­ler som er i fare for å dø. Si­de­ne om­hand­ler uli­ke as­pek­ter av kvin­ners rol­le, som mar­tyr, som men­neske­ret­tig­hets­ak­tør og som sør­gen­de mor. Sed­dig­hi drøf­ter hvil­ke liv som er reg­net som verdt å sør­ge over og hvor­dan dis­se blir pre­sen­tert og dis­ku­tert på Face­bo­ok. Det­te gjør hun ved å se på den irans­ke po­li­tis­ke kul­tu­ren for å sør­ge over mar­ty­rer. Hun trek­ker inn nor­mer for kjønn og seksualitet i ana­ly­sen.

Av­hand­lin­gen vi­ser at re­fe­ran­ser til fa­mi­lie­k­ja­er­lig­het ska­per opp­merk­som­het om drep­te men­nes­ker og men­nes­ker i livs­fare, og at sor­gen blir syn­lig gjen­nom

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.