Per­so­na­lia

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Gil­da Sed­dig­hi (f.1982) tok mas­ter­grad i Gen­der and Devel­op­ment Stu­dies ved UIB i 2009. Etter mas­ter­gra­den job­bet Sed­dig­hi som pro­sjekt­ko­or­di­na­tor for et IMDI-fi­nan­siert pro­sjekt med tit­te­len «Det å leve mel­lom to kul­tu­rer» ved Kir­kens By­mi­sjon i Ber­gen.

kvin­ners rol­le i fa­mi­li­en, blant an­net mors­rol­len. Nor­mer for kjønn og seksualitet gir et grunn­lag for å an­er­kjen­ne sorg og ska­pe opp­merk­som­het mot men­nes­ker i livs­fare på Face­bo­ok-si­de­ne. Som føl­ge av det­te, pro­ble­ma­ti­se­rer av­hand­lin­gen hva som kan reg­nes som po­li­tis­ke hand­lin­ger, selv om dis­se hand­lin­ge­ne hev­des å va­ere apo­li­tis­ke, og syn­lig­gjør kvin­ners po­li­tis­ke hand­lin­ger på Face­bo­ok.

Ana­ly­sen av «sørg­ba­re» liv på Face­bo­ok vi­ser at so­sia­le nor­mer og his­to­ris­ke pro­ses­ser til en viss grad be­tin­ger hvem som er verdt å sør­ge over og hvem som kan de­mon­stre­re sorg på Face­bo­ok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.