Hal­low­e­en

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: Skul­le det vera litt Hal­low­e­en? Nei, takk.

Blant dei per­son­lege ei­gen­ska­pa­ne han var usik­ker på om var eit gode el­ler eit onde at han had­de, var Den na­tur­lege skep­si­sen. Han vand­ra på jor­da som eit, ja, han var ikkje redd for å inn­røm­ma det: eit skep­tisk men­nes­ke.

Det slo han sta­dig kor man­ge op­ti­mis­tar det fanst. Men­nes­ke som gjekk rundt og smil­te – of­tast utan no­kon spe­si­ell grunn. Folk som var ful­le av ide­ar og på­funn. In­di­vid som – når dei fekk høyra om eit nytt på­funn, når dei fekk pre­sen­tert ein ny idé – na­tur­leg vil­le bry­ta ut i eit en­tu­si­as­tisk «Ja!».

Han var ikkje av den­ne ty­pen.

Møt­te han ein av des­se smi­la­ra­ne, var hans na­tur­lege re­ak­sjon skep­sis. Kva var det dei gjekk rundt og smil­te etter? Han var ikkje ein mann full av ide­ar og på­funn. Kvi­for ikkje? Jo, for­di dei fles­te ide­ar og på­funn var dår­le­ge ide­ar og på­funn. Der­for var hans na­tur­lege re­spons når han fekk pre­sen­tert ein ny idé el­ler eit nytt på­funn, av des­se op­ti­mis­ta­ne, des­se en­tu­si­as­ta­ne, des­se smi­la­ra­ne, å seia «nei». Han knyt­te ikkje spe­si­el­le kjens­ler til nei­et, ver­ken po­si­ti­ve el­ler ne­ga­ti­ve. Han kon­sta­ter­te det bare: Nei.

Som det­te Hal­low­e­en. Han kjen­te at han blei trøytt i hei­le krop­pen bare over å ten­ka tan­ken. Han såg det for seg. Brain­stor­min­ga på eitt el­ler an­na se­mi­nar i han­del­s­na­e­rin­ga. Den en­tu­si­as­tis­ke ide­en: «Skul­le vi ikke be­gynt med Hal­low­e­en i Nor­ge også? Tenk hvor mye god­te­ri og ef­fek­ter vi kun­ne solgt!» (Han såg for seg at op­ti­mis­ta­ne of­tast snak­ka aust­landsk.)

Den til­sva­ran­de en­tu­si­as­men blant bar­na (barn er heilt ukri­tis­ke): «Me får kle oss ut i skum­le ko­sty­me. Så går me frå hus til hus og får snop. Utan å måt­ta gje­ra an­na enn å møta opp. Kjem­peidé.»

Så sånn had­de det blitt. Men kven var det som måt­te hand­la inn alle des­se ko­sty­ma, alt sno­pet, skjaera ut gras­kar og spret­ta opp av so­fa­en og lata som om Hal­low­e­en var moro kvar gong det ring­te på dø­ra?

Nei, takk.

Kva var det dei gjekk rundt og smil­te etter?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.