Faer­re kom­mu­na­le bo­li­ger - og ver­re vil det bli

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ellen Kongs­nes ellen.kongs­nes@af­ten­bla­det.no

Stav­an­ger har faer­re kom­mu­na­le bo­li­ger enn for sju år si­den. I Sand­nes er det imid­ler­tid enda ver­re. Og So­la lig­ger på bånn.

Stav­an­ger har 2765 kom­mu­na­le bo­li­ger til dis­po­si­sjon, iføl­ge over­sik­ten fra Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå (SSB). Det er fire bo­li­ger fle­re enn den had­de i 2009. Sam­ti­dig har inn­byg­ger­tal­let i olje­byen økt med 10.000. Der­med har Stav­an­ger faer­re kom­mu­na­le bo­li­ger, målt per tu­sen inn­byg­ge­re, i 2016 enn den had­de i 2009.

Iføl­ge over­sik­ten som Af­ten­bla­det har hen­tet fra SSB, er Stav­an­ger akku­rat på nivå med lands­gjen­nom­snit­tet. Stav­an­ger lig­ger bitte­litt foran Ber­gen og Oslo, men er dår­li­ge­re ut­rus­tet med kom­mu­na­le bo­li­ger enn Trond­heim.

I lan­det sett un­der ett økte an­tal­let kom­mu­na­le bo­li­ger med 8500 fra 2009 til 2016. Men bare fire av de kom­mu­na­le bo­li­ge­ne er kom­met i Stav­an­ger. Sam­ti­dig har inn­byg­ger­tal­let økt.

Finn­øy og Ren­nes­øy, som blir en del av nye Stav­an­ger kom­mu­ne i 2020, lig­ger også langt un­der lands­gjen­nom­snit­tet. Etter kom­mune­sam­men­slå­in­gen vil det­te bi­dra til at Stav­an­gers sam­le­de til­bud av kom­mu­na­le bo­li­ger vil fal­le yt­ter­li­ge­re, for­di til­bu­det er så­pass lavt i Finn­øy og Ren­nes­øy, at det vil dra sam­let til­bud ned.

Randa­berg, deri­mot, som har valgt å stå uten­for den nye stor­kom­mu­nen, har økt an­tal­let kom­mu­na­le bo­li­ger med 55 de sis­te sju åra. Det be­tyr at Randa­berg har høy­ere dek­ning av kom­mu­na­le bo­li­ger per tu­sen inn­byg­ge­re enn Stav­an­ger har, og Nye Stav­an­ger vil få.

I Sand­nes er det imid­ler­tid langt ver­re. Kom­mu­nen har 157 faer­re bo­li­ger til dis­po­si­sjon enn de had­de i 2009. For sju år si­den had­de Sand­nes 18 kom­mu­na­le bo­li­ger per tu­sen inn­byg­ger, mens tal­let har falt til 13 i 2016. I So­la kom­mu­ne er det bare 9 kom­mu­na­le bo­li­ger per tu­sen inn­byg­ge­re, og er på bunnivå, både na­sjo­nalt og i Ro­ga­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.