Kom­mu­nal bo­lig

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y STAV­AN­GER: Hvis du ikke kan skaf­fe deg et sted å bo på grunn av dår­lig økonomi, helse el­ler so­sia­le pro­ble­mer, kan du søke om kom­mu­nal bo­lig. Kom­mu­nal bo­lig lei­er du van­lig­vis for tre år. Du kan søke om leie len­ger der­som du fort­satt har be­hov. y SO­LA: Vans­ke­lig­stil­te bo­lig­sø­ke­re kan søke om kom­mu­nal gjen­nom­gangs­bo­lig der­som du ikke kla­rer å skaf­fe deg en eg­net bo­lig selv el­ler med an­nen of­fent­lig hjelp. Bo­li­gen til­de­les for tre år om gan­gen. y SAND­NES: Du kan søke om å leie kom­mu­nal bo­lig om du ikke har mu­lig­het til å skaf­fe og /el­ler opp­rett­hol­de et til­freds­stil­len­de bo­for­hold på egen hånd. Det kan va­ere du er uten egen bo­lig, står i fare for å mis­te bo­li­gen din el­ler bor i en ueg­net bo­lig el­ler bo­mil­jø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.