Alle skal med, også på Hal­low­e­en

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ca­mil­la Bjør­heim ca­mil­la.bjor­heim@ af­ten­bla­det.no

KOM­MEN­TAR: Kjen­ner du ei lita heks som tren­ger føl­ge? El­ler en dra­ge som skul­le va­ert på fest?

For­ri­ge uke avla vi et slags små­godt-løf­te hjem­me hos oss. Vi spi­ser al­le­re­de for mye suk­ker til full­pris - og for lite fisk uan­sett pris. Der­for har vi lo­vet hver­and­re ald­ri å stil­le oss i kø for bil­lig små­godt. Uan­sett pris. Uan­sett høy­tid.

Der­som vi helt til­fel­dig­vis, på en helt van­lig handle­tur, skul­le dum­pe borte noe bil­lig snop, og der­som det ikke er kø, kaos, kamp el­ler treng­sel av noe slag - da kan vi kan­skje kjø­pe bitte­litt god­te­ri i bunn av en sekk (ja, de lig­ner sek­ker mer enn po­ser). Hamstring er uan­sett helt uak­tu­elt.

Mer po­si­tiv til Hal­low­e­en

Det­te løf­tet har vi inn­gått, selv om det er Hal­low­e­en. Sam­ti­dig med god­te­ri-løf­tet, har jeg lo­vet meg selv å bli en enda stør­re til­hen­ger av Hal­low­e­en.

For få år si­den var jeg blant dem som snak­ket ned den ame­ri­kans­ke fes­ten og hel­ler idyl­li­ser­te norsk jule­bukk-tra­di­sjon. Jeg sluk­ket alle lys og trakk ned gar­di­ne­ne den sis­te da­gen i ok­to­ber. De små hek­se­ne vet jo at de skal unn­gå mør­ke hus.

I dag har jeg tatt av meg nisse­lua. Det er slutt slutt på ned­trek­te gar­di­ner og sluk­te lys. Det er litt tøft å inn­røm­me det, men etter at jeg fikk un­ger har jeg sett hal­low­e­en­ly­set.

Hjem­me hos oss har det krib­let i små krop­per i fle­re da­ger nå. Vi hatt ned­tel­ling, har snak­ket om ko­sty­mer og gress­kar. Om skum­le ting, om mør­ket, blod og god­te­ri.

I fjor gikk en bitte­li­ten spi­der­man og en litt stør­re dra­ge fra hus til hus i nabo­la­get. Den bitte­lil­le spi­der­man­nen har i etter­tid snak­ket mer om Hal­low­e­en enn om 17. mai og jul­af­ten til­sam­men. Sånn tror jeg det er for man­ge barn.

Min fers­ke be­geist­rin­gen for 31. ok­to­ber har li­ke­vel ikke fri­tatt meg fra pris­krig-ir­ri­ta­sjon.

Jeg lø­per fort for­bi små­godt-køen, og unn­går også bu­tik­ker som er over­les­set med hal­low­e­en­ef­fek­ter.

Jeg tror vi skal kla­re oss uten ly­sen­de ed­der­kop­per og skrat­ten­de hek­ser også i år. Og jeg nek­ter å tro at bil­lig små­godt er det som må til for at fes­ten bli vel­lyk­ket.

Jeg sluk­ket alle lys og trakk ned gar­di­ne­ne den sis­te da­gen i ok­to­ber. De små hek­se­ne vet jo at de skal unn­gå mør­ke hus.

For­eld­re må ta re­gi­en

I smug kan vi mis­li­ke denne da­gen - slik vi inn­imel­lom av­skyr både 17.mai-stres­set og jule­ka­len­der-hys­te­ri­et - men vi kan ikke vel­ge bort Hal­low­e­en. Små hek­ser og gress­kar har kom­met for å bli, og for un­ge­nes skyld blir vi fak­tisk nødt til å kob­le oss på.

Hvis vi voks­ne fort­set­ter å mene at Hal­low­e­en er noe tøys, så tar nem­lig un­ge­ne re­gi­en på fes­ten ale­ne, ad­va­rer eks­per­ter.

Kris­tin Oud­may­er, mobbe­eks­pert og fag­sjef i Unicef, sier til Af­ten­pos­ten at Hal­low­e­en for noen barn for­ster­ker fø­lel­sen av ikke å va­ere en del av gjen­gen. De får ikke del­ta i uke­ne med plan­leg­ging av ko­sty­mer, ei hel­ler i pra­ten da­gen der­på. Mobbe­om­bud i Oslo Kjer­stin Owren skri­ver i en kom­men­tar i sam­me avis at det er like vondt å ikke bli bedt på hal­low­e­en­fest som det er å ikke bli in­vi­tert i burs­dag.

Man­ge spen­te hek­ser og spi­der­men skal nem­lig på fest til klasse­ka­me­ra­ter tirs­dag kveld - før de skal gå fra dør til dør og si «knask el­ler knep».

Hel­dig­vis ar­ran­ge­res det i dag ko­styme­fes­ter også på man­ge sko­ler og i kir­ker, der alle er in­vi­ter­te. Det bi­drar til å øke gra­den av in­klu­de­ring, kan­skje sa­er­lig for de yngs­te un­ge­ne. Li­ke­vel fal­ler noen uten­for.

Eks­per­te­nes råd for å hind­re uten­for­skap, er at for­eld­re snak­ker sam­men. Like vik­tig er det kan­skje å snak­ke med un­ge­ne. Ofte vet de best om det fin­nes en li­ten dra­ge el­ler heks som ikke har blitt in­vi­tert til fest, el­ler ikke har noen å gå fra dør til dør sam­men med.

Det er kre­ven­de å in­klu­de­re ab­so­lutt alle hele ti­den. Det mins­te vi voks­ne kan gjø­re, er imid­ler­tid å er­kjen­ne at Hal­low­e­en kom­mer hvert enes­te år. Små­god­tet kan vi boi­kot­te, men kla­rer vi å enes om at 31. ok­to­ber er vik­tig for un­ge­ne, har vi al­le­re­de gjort mye for å for­hind­re at Hal­low­e­en blir en are­na der noen barn fø­ler seg uten­for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.