Bi­blio­te­ket i Sand­nes skal ut­vi­de åp­nings­ti­de­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ola Fint­land ola.fint­land@af­ten­bla­det.no

SAND­NES: I bud­sjet­tet for nes­te år har råd­man­nen satt av eks­tra pen­ger til å ut­vi­de åp­nings­ti­de­ne på Sand­nes bi­blio­tek. Det be­tyr leng­re åp­nings­tid på kvel­den og mu­lig­het for søn­dags­åpent.

Fore­lø­pig er det ikke be­stemt hvor len­ge bi­blio­te­ket skal hol­de åpent på kvelds­tid. I dag sten­ger dø­re­ne klok­ken 19 på da­ge­ne med lengst åp­nings­tid, og bi­blio­tek­sje­fen an­ty­der at det kan bli åp­net til klok­ken 23 om kvel­den.

–I dag skal alt va­ere til­gjen­ge­lig, og da må også bi­blio­te­ket va­ere mer åpent slik at folk kan kom­me inn­om når de øns­ker å bru­ke oss, sier bi­blio­tek­sjef He­len H. Svi­hus ved Sand­nes bi­blio­tek. Der­for er hun sva­ert glad for at råd­man­nen har satt av pen­ger i sitt bud­sjett­for­slag slik at bi­blio­te­ket kan gi et bed­re til­bud til bru­ker­ne.

– Vi gle­der oss og ser fram til ut­vi­det åp­nings­tid. Det er vel­dig po­si­tivt for bi­blio­te­ket, og det be­tyr mye for de som bru­ker oss, kan­skje sa­er­lig for stu­den­ter som bru­ker stu­die­cel­le­ne våre, sier Svi­hus.

Flit­tig bru­ker

En av dem som bru­ker bi­blio­te­ket flit­tig er Sol­frid Di­gre. Hun er inn­om for å låne med seg en hel bun­ke med bø­ker.

– Det er greit å kun­ne låne i ste­det for å kjø­pe, sier Di­gre.

For hen­ne be­tyr det ikke så mye med ut­vi­det åp­nings­tid, men hun ser at and­re bru­ke­re kan ha gle­de av det.

–Det er sik­kert en del som sy­nes det er prak­tisk med eks­tra åp­nings­tid, men jeg har tid til å bru­ke bi­blio­te­ket når det er åpent, sier Di­gre.

835.000 kro­ner

Bi­blio­te­ket i Sand­nes kul­tur­hus har al­le­re­de lagt til ret­te for selv­be­tje­ning fra klok­ken 08.30 til 10.00 hver for­mid­dag fra man­dag til fre­dag. Nå er det snakk om å ut­vi­de åp­nings­ti­de­ne også på kvelds­tid slik at folk kan be­sø­ke bi­blio­te­ket og låne bø­ker ut­over ar­beids­ti­de­ne til de an­sat­te.

–Mye er gjort al­le­re­de for å gjø­re bi­blio­te­ket mer selv­be­tjent med ut­vi­det åp­nings­tid. Men det er fort­satt noen ut­ford­rin­ger med brann­dør­er og ut­gan­ger i byg­get, og vi skal ha en be­fa­ring på man­dag for å se na­er­me­re på hva som må gjø­res med fy­sisk til­rette­leg­ging, sier Svi­hus.

Råd­man­nen har satt av pen­ger både i in­ves­te­rings­bud­sjet­tet og på drifts­bud­sjet­tet for å leg­ge til ret­te for ut­vi­det åp­nings­tid på bi­blio­te­ket. På in­ves­te­rings­si­den er det satt av 475.000 kro­ner til mer­åpent bi­blio­tek, og drifts­bud­sjet­tet er økt med 360.000.

Søn­dags­åpent

– Det er nok mest ak­tu­elt å ut­vi­de åp­nings­ti­de­ne på kvel­de­ne. Jeg ser ikke for meg at vi vil åpne så mye tid­li­ge­re, sier Svi­hus. Men hun øns­ker å hol­de dø­re­ne åpne på søn­da­ger.

– Det lig­ger i pla­nen og er et øns­ke for oss, sier Svi­hus.

I dag sten­ger bi­blio­te­ket dø­re­ne klok­ken 19 fra man­dag til tors­dag med stenge­tid klok­ken 16 og 15 fre­dag og lør­dag. Søn­dag er bi­blio­te­ket helt stengt for pub­li­kum.

Svi­hus er ikke sik­ker på at økt åp­nings­tid vil føre til økt ut­lån. Men man­ge bru­ker bi­blio­te­ket på en an­nen måte.

– Tren­den i hele Nor­ge er at ut­lå­net ikke øker noe sa­er­lig, det går hel­ler litt ned. Men be­sø­ket øker li­ke­vel. Det be­tyr at folk bru­ker bi­blio­te­ket på en an­nen måte. Det er ikke len­ger bare en ut­låns­sen­tral. Folk kom­mer inn­om for å stu­de­re, gjø­re lek­ser, lese avi­ser, spiller spill og for å pra­te, sier Svi­hus.

Sand­nes bi­blio­tek til­byr også et eget papp­atreff hver tors­dag og har inn­re­det et eget rom med gummi­mat­ter som eg­ner seg spe­si­elt godt for små barn. Det blir mye brukt av mød­re og fed­re med barn også el­lers i uken.

– Det har va­ert et po­pu­la­ert til­bud, men det gjel­der hele ti­den å re­krut­te­re nye fed­re som går ut i per­mi­sjon, sier Svi­hus.

PÅL CHRISTENSEN

Sol­frid Di­gre er en flit­tig bru­ker av Sand­nes bi­blio­tek og sy­nes det er greit å låne bø­ker i ste­det for å kjø­pe.

PÅL CHRISTENSEN

I dag sten­ger Sand­nes bi­blio­tek klok­ken 19 fra man­dag til tors­dag. Nes­te år blir åp­nings­ti­de­ne ut­vi­det på kvelds­tid. Men det er ikke be­stemt hvor len­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.