De­men­te får egen «lands­by» i Stav­an­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Mar­gunn Ue­land mar­gunn.ue­land@af­ten­bla­det.no

ELDREOMSORG: Leve­kårs­po­li­ti­ker­ne i Stav­an­ger vil gi de­men­te et nytt og an­ner­le­des til­bud, en så­kalt de­mens­lands­by. Po­en­get med denne, er at de de­men­te skal kun­ne leve et mest mu­lig «van­lig» liv.

Etter å ha gjen­nom­ført en så­kalt mu­lig­hets­stu­die, kon­klu­de­rer råd­man­nen med at det­te kan man få til på en god måte ved å byg­ge om Ramsvig­tu­net syke­hjem, bo­fel­les­skap og om­sorgs­bo­li­ger. Det er Høy­re, Frp, Venst­re, KrF og Pen­sjo­nist­par­ti­et eni­ge i. Der­med blir det fler­tall for det i leve­kår­sty­rets møte på tirs­dag 31. ok­to­ber.

Slik kan det bli

Stu­di­en kon­klu­de­rer med at Ramsvig­tu­net er vel­eg­net til for­må­let. Her kan 90–97 eld­re bo for­delt i grup­per på 5–8 bo­en­he­ter. Her er også plass til 15 dagak­ti­vi­tets­plas­ser.

Her skal be­boer­ne kun­ne både hand­le og lage mat, få be­hand­ling, dyr­ke egne in­ter­es­ser, trim­me, gå tur, ja til og med stel­le i ha­gen.

For her skal også va­ere kjøk­ken, kafe, bu­tikk, sam­lings­lo­ka­le, fri­sør, vel­va­ere/fot­pleie-av­de­ling, fy­sio­te­ra­pi, trim­rom, klubbrom, mu­sikk­rom, sanse­rom, verk­sted/ate­li­er, kino, røyke­rom og nabo­lags­pub.

Ute­om­rå­det skal blant an­net be­stå av sto­re og små ha­ger, vandre­s­ti­er, «torg» og ute­kafe.

Om­rå­det er på til sam­men 6600 kvm.

– Det­te er det som As­plan Viak ser for seg i mu­lig­hets­stu­di­en, det be­tyr ikke nød­ven­dig­vis at det blir ak­ku­rat slik. Hvis vi får et po­li­tisk ved­tak på at vi skal gå vi­de­re med det­te, må vi kon­kre­ti­se­re na­er­me­re hva lands­byen skal inne­hol­de, pre­si­se­rer leve­kårsjef Eli Ka­rin Fos­se.

Ulem­pe­ne

Mi­nu­set er at de som bor på syke­hjem­met (27 lang­tids­plas­ser), i bo­fel­les­ska­pet (25 plas­ser) må flyt­tes til and­re lo­ka­ler i pe­rio­den. Råd­man­nen me­ner de kan flyt­tes til «for ek­sem­pel Mos­heim og even­tu­elt Ler­vig syke­hjem». Når lands­byen står klar - skal de få vel­ge om de vil flyt­te til­ba­ke til Ramsvig­tu­net og bli en del av de­mens­lands­byen, el­ler om de vil flyt­te til et an­net syke­hjem el­ler bo­fel­les­skap.

De som bor i trygg­hets­bo­li­ge­ne (om­sorgs­bo­li- ge­ne), vil få til­bud om om­sorgs­bo­li­ger and­re ste­der.

De an­sat­te ved da­gens syke­hjem og bo­fel­les­skap vil bli gitt den opp­la­e­rin­gen de tren­ger for å kun­ne job­be i de­mens­lands­byen.

Fler­tal­lets be­grun­nel­se Leve­kår­sty­rets le­der og nest­le­der be­grun­ner sin støt­te slik:

–Må­let er at de de­men­te i størst mu­lig grad skal kun­ne fort­set­te å leve som før. Be­boer­ne skal grup­pe­res i mind­re bo­li­ger, og vi vil plas­se­re folk med sam­me bak­grunn og in­ter­es­ser sam­men. Det er også vik­tig å prø­ve ut en ny mo­dell in­nen de­mens­om­sor­gen som et sup­ple­ment til det vi har. Fleste­par­ten av de som kom­mer på syke­hjem kom­mer til å va­ere de­men­te. Vi må ha til­bud som er bed­re til­pas­set dis­se, sva­rer Kåre Rei­ten (H), le­der for leve­kår­sty­ret. Han tror en de­mens­lands­by vil pas­se best for dem med mo­de­rat de­mens.

– Be­boer­ne vil få en helt an­nen fri­het enn ved et tra­di­sjo­nelt syke­hjem og atmos­fa­eren både ute og in­ne blir mer hjem­lig. Be­boer­ne skal kun­ne dri­ve med noen av de sam­me hobby­ene de har hatt tid­li­ge­re, sier nest­le­der Sis­sel Sten­berg (Frp).

Kost­nad

Ut­byg­gin­gen vil kos­te et sted mel­lom 53 og 68 mil­lio­ner kro­ner.

Rei­ten og Sten­bergs mål er at de­mens­lands­byen skal stå klar i 2022/23:

– Vi kom­mer til å byg­ge det­te. Vi har ikke råd til det mot­sat­te. Den størs­te uford­rin­gen for kom­mu­nen fram­over blir øk­nin­gen i an­tall eld­re. Ri­me­li­ge­re enn det­te går det ikke an å få det: Vi byg­ger om et gam­melt syke­hjem og sta­ten tar halve reg­nin­gen, sier Rei­ten.

– Det­te skal vi få til, sier Sten­berg.

I råd­man­nens for­slag til hand­ling­sog øko­nomi­plan for 2018– 2021 er det satt av 2 mil­lio­ner kro­ner til pro­sjek­te­ring i 2018.

Be­boer­ne vil få en helt an­nen fri­het enn ved et tra­di­sjo­nelt syke­hjem og atmos­fa­eren både ute og in­ne blir mer hjem­lig.

Sis­sel Sten­berg (Frp)

JO­NAS HAARR FRIESTAD

Leve­kår­sty­rets le­der Kåre Rei­ten (H) vil ha de­mens­lands­by på Ramsvig­tu­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.