Vil leg­ge ned fle­re båt­ru­ter

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hil­de Moi Øst­bø hil­de.moi@af­ten­bla­det.no

BUD­SJETT­FOR­SLAG: Fyl­kes­råd­man­nen fore­slår å leg­ge ned hur­tig­båt­ruta mel­lom Stav­an­ger og Jørpe­land fra 2020. Også and­re båt­ru­ter vur­de­res ned­lagt.

– Vi har pekt di­rek­te på Jørpe­lands­ruta, men for øv­rig må vi ha en gjen­nom­gang av de øv­ri­ge båt­ru­te­ne. Det må kut­tes mer enn den ene, sier fyl­kes­råd­mann Trond Ner­dal, som ikke vil kom­men­te­re hvil­ke båt­ru­ter som er i fare.

Fyl­kes­råd­man­nen la fram for­slag til bud­sjett og øko­nomi­plan for po­li­ti­ker­ne i går etter­mid­dag.

Han be­skri­ver båt­ru­te­ne i Ro­ga­land som «ikke ba­ere­kraf­ti­ge».

Båt­ru­te­ne har 80–100 mil­lio­ner kro­ner i un­der­fi­an­sie­ring. Ut­gif­te­ne med båt­ru­ter går opp, mens stats­til­skudd til båt­ru­te­ne går ned. Hvis ikke det­te end­res, vil fyl­kes­råd­man­nen va­ere nødt til å fore­slå «be­ty­de­li­ge re­duk­sjo­ner i tje­neste­til­bu­det,» he­ter det i bud­sjett­for­sla­get. Fyl­kes­kom­mu­nen skal spa­re 20 mil­lio­ner på båt­ru­ter i 2019, 30 mill. i 2020 og 40 mill. i 2021.

– Vi kom­mer til å bli møtt med at vi tar vei­en fra folk, men al­ter­na­ti­vet er at en kut­ter and­re plas­ser i bud­sjet­tet, sier han. Det­te vil va­ere gjel­den­de fra 2019.

Bil­lett­pri­se­ne for kol­lek­tiv­tra­fikk fore­slås økt med 3 pro­sent.

Vi­dere­gå­en­de sko­le

Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne vil også spa­re pen­ger ved å kut­te 20 mil­lio­ner i drift av vi­dere­gå­en­de sko­ler.

–Vi må se på hvor­dan pro­gram­til­bu­de­ne er og om en kan kut­te ikke lov­på­lag­te opp­ga­ver. Vi må også se hva di­gi­ta­li­se­rin­gen kan føre til, sier Ner­dal til Af­ten­bla­det.

–20 mil­lio­ner er ikke mye, men vi har al­le­re­de va­ert gjen­nom en kutt­run­de på 75 mil­lio­ner. Vi må ut­re­de vi­de­re, og jeg tror det er mu­lig å kut­te, sier han.

Fyl­kes­råd­man­nen fore­slår også å kut­te i bud­sjet­tet for ved­li­ke­hold av vei.

–Vi kut­ter 11 mil­lio­ner kro­ner, men jeg me­ner ikke det vil få noen sto­re kon­se­kven­ser, sier han.

Tek­nik­ken

Fyl­kes­råd­man­nen øns­ker vi­de­re å etab­le­re en ny vi­dere­gå­en­de sko­le på «Tek­nik­ken» på Vå­land, el­ler byg­ge en helt ny sko­le på Ul­land­haug.

Det for­ven­tes en elev­talls­vekst i Ro­ga­land de nes­te åre­ne. Først går tal­let ned med 500, for så å sti­ge med 2000. Tek­nik­ken kan tro­lig huse mel­lom 600 og 700 ele­ver.

Fyl­kes­råd­man­nen har star­tet en pro­sess med å vur­de­re å bru­ke Tek­nik­ken til frem­ti­dig vi­dere­gå­en­de sko­le. De vur­de­rer også al­ter­na­ti­vet med å byg­ge en helt ny sko­le på Ul­land­haug. Fyl­kes­kom­mu­nen ei­er en tomt på Ul­land­haug som er stor nok, he­ter det i bud­sjett­for­sla­get.

Vi­de­re vil ad­mi­ni­stra­sjo­nen byg­ge ut Go­da­len vi­dere­gå­en­de sko­le for å gi plass til 220 fle­re yr­kes­fa­ge­le­ver.

Vil bru­ke spare­pen­ger Fyl­kes­råd­man­nen fore­slår å bru­ke 300 mil­lio­ner kro­ner av Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­nes dis­po­si­sjons­fond. Det­te er pen­ger de har i ban­ken. Råd­man­nen vil bru­ke dis­se pen­ge­ne for å dek­ke inn et la­ve­re drifts­re­sul­tat enn for­ven­tet. Han ble møtt med kom­me­na­ta­rer om at fyl­ket tøm­mer sin egen bank­kon­to.

– Vi red­der oss ut av ga­pet i drifts­re­sul­tat med å bru­ke dis­se 300 mil­lio­ne­ne. Hvis ikke vil­le vi blitt nødt til å kut­te mer i in­ves­te­rin­ger el­ler å for­ven­te et la­ve­re drifts­re­sul­tat, sier Ner­dal.

Han fore­slår at dis­po­si­sjons­fon­det skal kut­tes fra 341,4 mil­lio­ner kro­ner i dag til 41,4 mil­lio­ner kro­ner i 2021.

Kre­ven­de

Ma­ri­an­ne Che­sak (Ap) be­skri­ver Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­nes øko­no­mi som kre­ven­de.

– Vi går med sto­re un­der­skudd til båt og fer­ge de nes­te åre­ne. Re­gje­rin­gen har også kut­tet kraf­tig i over­fø­rin­ge­ne til kul­tur­bygg, re­gio­na­le ut­vik­lings­mid­ler og fyl­kes­vei­er. Bud­sjet­tet som ble pre­sen­tert av råd­man­nen, om­trent tøm­mer dis­po­si­sjons­fon­det de nes­te to åre­ne. Det syns jeg er ut­ford­ren­de, sier hun.

– Jeg er også sva­ert skuf­fet over at sat­sin­gen vår mot fra­fall fra vi­dere­gå­en­de er tatt ut av bud­sjet­tet fra 2019. Null­vi­sjo­nen for fra­fall skal jeg job­be hardt for å få inn mid­ler til igjen.

– Hvis en gjør den mins­te end­ring i båt­ru­te­ne, kom­mer det til å bli mye støy. Men det tren­ger ikke å bety at vi skal va­ere red­de for å gå inn og se hva vi kan få til, sier Jan­ne John­sen (H).

CARINA JOHANSEN

Hur­tig­ruta «Fjord­drott» i for­grun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.