Nytt kjøre­møns­ter skapte køer

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ola Fint­land ola.fint­land@af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Førs­te dag med nye rund­kjø­rin­ger på E39 før­te til lan­ge køer. Det gjør at Sta­tens veg­ve­sen tar grep.

– Jeg for­står at folk blir ir­ri­ter­te når de mø­ter lan­ge køer på ste­der der de ikke har opp­levd kø tid­li­ge­re, og jeg skjøn­ner at folk blir sin­te, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Øyvind El­ling­sen i Sta­tens veg­ve­sen.

Søn­dag etter­mid­dag ble det inn­ført nytt kjøre­møns­ter med to nye, per­ma­nen­te rund­kjø­rin­ger på E39 mo­tor­ve­gen, en sør for miljø­kulver­ten og en nord for kulver­ten.

Det nye kjøre­møns­te­ret før­te til lan­ge køer både man­dag mor­gen og man­dag etter­mid­dag – spe­si­elt for bi­lis­ter som skul­le ned fra Ul­land­haug­vei­en og inn på E39 via den nye rund­kjø­rin­gen. Men pro­ble­me­ne for­plan­tet seg også and­re ste­der.

End­rer skil­tin­gen

Sta­tens veg­ve­sen vil nå endre skil­tin­gen i om­rå­det for å få bi­lis­ter som skal nord­over på E39 mot Randa­berg og Ber­gen til å bru­ke den nye rund­kjø­rin­gen i ste­det for å bru­ke av­kjør­se­len mot Stav­an­ger Uni­ver­si­tets­sjuke­hus. Veg­ve­se­net opp­ford­rer også bi­lis­ter som kjø­rer sør­over til å sen­ke far­ten inn mot rund­kjø­rin­gen og bru­ke venst­re kjøre­felt for å gjø­re det let­te­re for bi­lis­ter fra Ul­land­haug­vei­en å kom­me inn på E39 i det høy­re fel­tet.

– Folk var nok ikke for­be­redt på nytt kjøre­møns­ter, og vi trod­de hel­ler ikke at alle vil­le føl­ge det gam­le kjøre­møns­te­ret. For at tra­fik­ken skal fly­te bed­re, må vi få til et bed­re glide­lås­sys­tem i de nye rund­kjø­rin­ge­ne. Det be­tyr at bi­ler som kom­mer sør­fra og skal nord­over på E39 må bru­ke den nye rund­kjø­rin­gen og at bi­ler som kom­mer nord­fra må av­pas­se far­ten og gi med­bi­lis­te­ne en mu­lig­het til å slip­pe inn. Det er man­ge som kjø­rer for fort inn i rund­kjø­rin­ge­ne, og det gjør at and­re ikke kom­mer utpå, sier El­ling­sen.

Han leg­ger til at folk også bør bru­ke blink­lys i rund­kjø­rin­ge­ne.

– Bruk ny rund­kjø­ring

Han opp­ford­rer bi­lis­ter som kom­mer sør­fra og skal nord­over E39 til å bru­ke den nye rund­kjø­rin­gen for å kom­me opp til Ul­land­haug­ve­gen – og ikke av­kjør­se­len opp til Stav­an­ger Uni­ver­si­tets­sjuke­hus (SUS).

– Det vil føre til at det blir en na­tur­lig flyt med tra­fikk i rund­kjø­rin­gen og de som skal sør­over E39 fra Ul­land­haug­vei­en let­te­re kom­mer ut på E39. I til­legg blir det mind­re kø over bru­en. Pro­ble­met er at bi­lis­ter som kom­mer sør­fra og skal vi­de­re på E39 føl­ger det gam­le kjøre­møns­te­ret. De svin­ger av på av­kjør­se­len opp til SUS og kjø­rer over brua mot Bru­stad­bua og Ul­land­haug­vei­en. Når bi­ler som kom­mer sør­fra ikke bru­ker den nye rund­kjø­rin­gen, ska­per det pro­ble­mer for bi­ler som kom­mer fra Ul­land­haug­vei­en og skal ut på E39, sier El­ling­sen.

STA­TENS VEG­VE­SEN

Nytt kjøre­møns­ter på E39 skapte i går tra­fi­ka­le pro­ble­mer i om­rå­de­ne rundt av- og på­kjørs­le­ne. Det­te er den nye rund­kjø­rin­gen sør for den nye miljø­kulver­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.