Trumps valg­kamp­sjef sik­tet for «sam­men­sver­gel­se mot USA»

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

USA: Do­nald Trumps tid­li­ge­re valg­kamp­sjef Paul Mana­fo­rt og hans for­ret­nings­part­ner Rick Ga­tes er sik­tet for «sam­men­sver­gel­se mot USA» og hvit­vas­king av pen­ger.

Sik­tel­sen er tatt ut av spe­sial­et­ter­fors­ker Ro­bert Mul­ler, som grans­ker på­stan­der om at Do­nald Trumps valg­kamp­med­ar­bei­de­re sam­ar­bei­det med Russ­land for å sver­te de­mo­kra­te­nes kan­di­dat Hillary Clin­ton.

I går ble det be­kref­tet at Mana­fo­rt og Ga­tes var sik­tet og USAs fø­de­ra­le po­li­ti FBI be­kref­ter at de to meld­te seg i mor­gen­ti­me­ne.

Om­fat­ten­de sik­tel­se

Den om­fat­ten­de sik­tel­sen mot de to er på hele 12 punk­ter og drei­er seg for­uten sam­men­sver­gel­se mot USA også om sto­re penge­be­løp de skal ha mot­tatt og skjult.

De to er også sik­tet for å ha opp­trådt som lob­by­is­ter for den pro-rus­sis­ke tid­li­ge­re ukrains­ke pre­si­den­ten Vik­tor Ja­nu­k­o­vitsj, uten å re­gist­re­re det­te hos myn­dig­he­te­ne. Pen­ge­ne de fikk skal ha blitt gjemt unna i skatte­pa­ra­di­ser som Ky­pros, Saint Vin­cent og Gre­na­di­ne­ne, og på Sey­chel­le­ne.

Iføl­ge til­ta­len skal de to ha gjemt unna godt over 600 mil­lio­ner kro­ner, og Mana­fo­rt er sik­tet for å ha hvit­vas­ket na­er­me­re 150 mil­lio­ner kro­ner

Hus­ran­sa­kel­se

USAs fø­de­ra­le po­li­ti FBI gjen­nom­før­te i juli en hus­ran­sa­kel­se hjem­me hos Mana­fo­rt i Alex­and­ria og tok be­slag i en rek­ke do­ku­men­ter som si­den er over­latt til etter­ret­nings­ko­mi­te­ene i Re­pre­sen­tan­te­nes hus og Se­na­tet.

Mana­fo­rt var valg­kamp­le­der for Trump fra mars til au­gust i fjor, da ryk­te­ne om lobby­virk­som­he­ten for Ja­nu­k­o­vitsj be­gyn­te å svir­re.

Tid­li­ge­re skal 68-åringen også ha dre­vet lobby­virk­som­het for en rus­sisk mil­li­ar­da­er, an­gi­ve­lig for å styr­ke pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tins stil­ling.

– Skurken Hillary

Pre­si­dent Do­nald Trump kom­men­ter­te i går sik­tel­sen mot Mana­fo­rt og vis­te til at det er snakk om for­hold fra før ti­den han var valg­kamp­le­der. De­ret­ter ret­tet han nok en gang skyt­set mot demokratene og Hillary Clin­ton.

– Be­kla­ger, men det­te er år si­den, før Paul Mana­fo­rt var en del av Trump-kam­pan­jen. Men hvor­for er ikke fo­ku­set på skurken Hillary & Demokratene, skri­ver han.

– Det var in­gen hem­me­lig for­stå­el­se, het det i en an­nen Twit­ter-mel­ding, med hen­vis­ning til på­stan­den om hans eget sam­ar­beid med Russ­land.

Søn­dag an­kla­get Trump Demokratene for å spre løg­ner om hans egne for­bin­del­se til Russ­land.

– Denne rus­sis­ke sam­men­sver­gel­sen skjed­de ald­ri. Demokratene bru­ker denne hekse­jak­ten til å be­dri­ve ond po­li­tikk, tvit­ret han.

– Demokratene og Hillary Clin­ton er SÅ skyl­di­ge, skrev Trump.

Kom­pleks sak

Tid­li­ge­re stats­ad­vo­kat Bar­ba­ra McQua­de er over­ras­ket over at det alt nå er tatt ut sik­tel­ser i saken.

– Det kom­mer ny in­for­ma­sjon hele ti­den. Saken er så kom­pleks, så det skal et stort ju­ri­disk team til for å kom­me til bunns i alt og ha nok ju­ri­disk hold til å ta ut sik­tel­ser, sier hun til NBC News.

Spe­sial­et­ter­fors­ker Ro­bert Mu­el­ler, som har et team med 16 topp­ad­vo­ka­ter som for­sø­ker å kom­me til bunns i saken, har ikke kom­men­tert sik­tel­se­ne mot Mana­fo­rt og Ga­tes. (NTB)

J. SCOTT APPLEWHITE AP/SCANPIX

Paul Mana­fo­rt er sik­tet for å ha hvit­vas­ket na­er­me­re 150 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.