Fak­ta

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y I går ble det kjent at tid­li­ge­re FBI-di­rek­tør Ro­bert Mu­el­ler, nå spe­sial­et­ter­fors­ker ut­nevnt av Re­pre­sen­tan­te­nes hus, had­de sik­tet Trumps tid­li­ge­re valg­kamp­le­der Paul Mana­fo­rt og hans for­ret­nings­part­ner Rick Ga­tes for en rek­ke for­hold, blant an­net for å ha mot­tatt sto­re be­løp fra Ukrai­nas tid­li­ge­re pre­si­dent Vik­tor Ja­nu­k­o­vitsj og for å ha skjult det­te for myn­dig­he­te­ne. y Iføl­ge til­ta­len skal Mana­fo­rt og Ga­tes ha gjemt unna godt over 600 mil­lio­ner kro­ner. y Mana­fo­rt har tid­li­ge­re va­ert råd­gi­ver for pre­si­dent­valg­kam­pe­ne til Ge­rald Ford, Ro­nald Rea­gan, Ge­or­ge H.W. Bush, Bob Do­le, Ge­or­ge W. Bush og John McCain. y Hans kli­en­ter in­klu­de­rer også uten­lands­ke le­de­re som Filip­pi­ne­nes Fer­di­nand Mar­cos, UNITA-le­de­ren Jo­nas Savim­bi i An­go­la og Ukrai­nas tid­li­ge­re pre­si­dent Vik­tor Ja­nu­k­o­vitsj.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.