Puig­de­mont har reist til Brus­sel

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

MAD­RID: Den ka­ta­lans­ke eks­le­de­ren Car­les Puig­de­mont reis­te til Brus­sel man­dag etter­mid­dag etter å ha blitt til­talt for opp­rør og opp­vig­le­ri.

Det­te be­kref­tet spans­ke myn­dig­he­ter kort tid etter at Puig­de­mont og fle­re med­lem­mer av hans re­gje­ring ble sik­tet for opp­vig­le­ri, un­der­slag og opp­rør.

Der­som de til­tal­te blir fun­net skyl­dig, kan de bli dømt til lan­ge feng­sels­straf­fer. Opp­rør har straffe­ram­me på 30 års feng­sel, opp­vig­le­ri 15 år og un­der­slag seks års feng­sel.

Riks­ad­vo­kat Jo­se Ma­nu­el Maza sier han vil be dom­mer­ne om så­kalt pre­ven­ti­ve til­tak, men det er ikke klart om det in­ne­ba­erer på­gri­pel­se og va­re­tekt inn­til sa­ke­ne kom­mer opp for en dom­stol.

Be­hand­les av Høy­este­rett Maza sier at til­ta­le­ne mot av­sat­te ka­ta­lans­ke tje­neste­menn vil bli brakt inn for det na­sjo­na­le retts­ve­se­net. Det­te gjel­der øyen­syn­lig re­gion­le­der Car­les Puig­de­mont og hans nest­le­der Oriol Jun­que­ras, men riks­ad­vo­ka­ten nev­ner ikke navn.

Til­ta­le­ne mot av­sat­te med­lem­mer av den ka­ta­lans­ke re­gion­for­sam­lin­gen, blant an­net pre­si­den­ten i for­sam­lin­gen, vil bli be­hand­let av spansk Høy­este­rett.

Noen folke­valg­te i Spa­nia, blant and­re de som sitter i re­gion­for­sam­lin­ge­ne, ny­ter godt av en viss im­mu­ni­tet og kan bare bli straffe­for­fulgt i Høy­este­rett.

Vil del­ta i valg

Det var man­dag len­ge uklart hvor Puig­de­mont og hans na­er­mes­te krets opp­holdt seg. Den av­sat­te le­de­ren la ut et bil­de på so­sia­le medi­er som vis­te gårds­rom­met til den re­gio­na­le re­gje­rings­byg­nin­gen, men bil­det var uten dato.

Noen ti­mer se­ne­re duk­ket den av­sat­te re­gion­le­de­ren opp i Brus­sel, der hans kamp for løs­ri­vel­se er blitt for­dømt på det ster­kes­te.

Det fore­lig­ger in­gen ut­ta­lel­ser fra kom­mi­sjo­nens el­ler pre­si­dent­ska­pet i EU om snar­li­ge sam­ta­ler med Puig­de­mont. Noen spe­ku­la­sjo­ner går ut på at han vil søke po­li­tisk asyl.

Stil­ler til valg

En tals­mann for det ka­ta­lans­ke se­pa­ra­tist­par­ti­et ERC sa man­dag at pro­ses­sen med løs­ri­vel­se går vi­de­re og at par­ti­et har til hen­sikt å del­ta i val­get som stats­mi­nis­ter Ma­ri­a­no Ra­joy har fast­satt til 21. de­sem­ber.

– Par­ti­ets le­del­se har hatt et møte og kom­met til at vi vil fin­ne en måte å del­ta i val­get på. Val­get kan bli nok en mu­lig­het til å kon­so­li­de­re den ka­ta­lans­ke re­pub­lik­ken, sa tals­mann Ser­gi Sab­ria.

Et med­lem av Puig­de­monts re­gje­ring, Josep Rull, stil­te på kon­to­ret i mor­gen­ti­me­ne, bare for å bli re­so­lutt ført ut av po­li­ti­et etter få mi­nut­ter. Myn­dig­he­te­ne i Mad­rid har gitt de av­sat­te le­der­ne lov til å hen­te per­son­li­ge ei­en­de­ler fra sine kon­to­rer, men ikke ut­øve noen form for re­gu­la­ert ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.