Pe­ter Madsen har til­stått å ha par­tert jour­na­lis­ten Wall

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Pe­ter Madsen har til­stått å ha par­tert jour­na­lis­ten Kim Wall, men me­ner hun døde av kull­os­for­gift­ning. Sam­ti­dig er sik­tel­sen mot ham ut­vi­det.Det opp­ly­ser dansk po­li­ti i en presse­mel­ding.

Madsen har for­talt at Wall skal ha blitt ut­satt for kull­os­for­gift­nin­gen på et tids­punkt da han selv var på ubå­tens dekk, og for­gift­nin­gen var et uhell.

– Denne for­kla­rin­gen gjør at po­li­ti­et hen­ter inn di­ver­se sup­ple­ren­de er­k­la­e­rin­ger fra retts­me­di­si­ner­ne, så vel som for­sva­rets ubåt­eks­per­ter, sier vise­po­liti­in­spek­tør Jens Møl­ler Jen­sen.

Sik­tel­sen mot Madsen er dess­uten ut­vi­det til også å om­fat­te sek­su­ell om­gang un­der sa­er­de­les skjer­pen­de om­sten­dig­he­ter. Det er knyt­tet opp mot stikk­ska­der hun er på­ført i un­der­li­vet, opp­ly­ser dansk po­li­ti.

Den ut­vi­de­de sik­tel­sen er ba­sert på for­kla­rin­ger Madsen har gjort i av­hør med po­li­ti­et 14. ok­to­ber. Madsen nek­ter fort­satt for å ha drept Wall og for sek­su­ell om­gang, og har for­klart at han par­te­rin­gen var en pa­nikk­hand­ling.

Dyk­ke­re har gjen­nom­ført fle­re dykk i Kø­ge Bugt de sis­te da­ge­ne, men uten re­sul­ta­ter. Po­li­ti­et mang­ler fort­satt Walls ar­mer og to mo­bil­te­le­fo­ner. Det vur­de­res fort­lø­pen­de om dyk­ker­sø­ke­ne skal av­slut­tes el­ler om and­re søk, for ek­sem­pel med so­nar, skal set­tes i gang.

Saken mot Madsen er nå for­hånds­be­ram­met, og er satt opp i Kø­ben­havn ting­rett. Det er satt av åtte da­ger til retts­sa­ken, som star­ter 8. mars.

– Vi er kom­met så­pass langt i et­ter­forsk­nin­gen at vi reg­ner med å va­ere fer­di­ge til denne da­to­en, opp­lys­te po­li­ti­et på en presse­kon­fe­ran­se man­dag.

(NTB)

ALBERT GEA

Cata­lo­nias pre­si­dent Car­les Puig­de­mont er av­satt og vil bli sik­tet for opp­rør og opp­vig­le­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.