Kan­skje burde avi­sen he­te Stav­an­ger Mor­gen­blad?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Per A. Sva­nes Stav­an­ger

AVISNAVN: Af­ten­bla­det frem­står i dag som en opp­da­tert og mo­der­ne avis.

Det har nå gått en del uker si­den «om­leg­gin­gen» og del­vis ny lay­out av Af­ten­bla­dets pa­pir­ut­ga­ve ble gjen­nom­ført. Det og også gått en del uker si­den trykke­fris­ten av da­gens avis ble satt til kl 17.45 da­gen før. Jeg var spent på hvor­le­des det­te vil­le bli mot­tatt.

Gode til­bud

For oss som abon­ne­rer på «full» pak­ke, er det ikke bare pa­pir­avi­sen vi får. Dag­lig får vi opp­da­te­ring om «vik­ti­ge» ny­he­ter på SMS. Vi har til­gang til Af­ten­bla­dets sine si­der på nett. Vi har til­gang til pa­pir­ut­ga­ven på nett, noe jeg be­nyt­ter meg av når jeg er borte hjemme­fra. Vi får sta­dig gode til­bud gjen­nom Af­ten­blad­kor­tet.

I for­bin­del­se med val­get så slo dere til med en eks­tra­ut­ga­ve tirs­dag 12. sep­tem­ber – en ry­ken­de fersk valg­ut­ga­ve i til­legg til den or­di­na­ere. Jeg øns­ker meg fle­re sli­ke «stunt» hvis det skjer noe vik­tig.

Af­ten­bla­det frem­står i dag som en opp­da­tert mo­der­ne avis som top­per seg hver uke med Af­ten­bla­dets Ma­ga­sin på lør­da­ger med sine grav­en­de ar­tik­ler og an­net bra lese­stoff. Den har blitt kjempe­bra.

Ser­vert til fro­kost­bor­det

Dog er det en ting som ikke har fulgt med på ut­vik­lin­gen – det er avis­nav­net. Gjen­nom åre­ne har Af­ten­bla­det end­ret seg fra å bli trykt i 11-12 ti­den og dis­tri­bu­ert om etter­mid­da­gen sam­me dag, til å bli en mor­gen­avis, som blir ser­vert på fro­kost­bor­det hos sine abon­ne­men­ter. Da had­de et mer kor­rekt navn va­ert Stav­an­ger Mor­gen­blad. Men det er kan­skje for mye for­langt?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.