Hvor var Ib­sen?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Knud Hel­lie­sen Stav­an­ger

KULTUR: Ro­ga­land Tea­ters «En folke­fien­de» byg­ger na­er­mest på en ide av Hen­rik Ib­sen.

Åp­nings­sce­nen er en kao­tisk folke­ko­me­die fjernt fra Ib­sens tekst, og slut­ten på styk­ket er et «pang» – bok­sta­ve­lig talt, som in­gen ting har med Ib­sen å gjø­re, hel­ler ikke med den fore­stil­lin­gen vi ser.

Lei av ny­skriv­nin­ge­ne

Noen av oss be­gyn­ner å bli lei av de fri be­ar­bei­de­de/ny­skriv­nin­ge­ne av Ib­sens skue­spill, skal det va­ere fritt frem for iv­ri­ge re­gis­sø­rer? Ner­ve får fore­stil­lin­gen først i det Ib­sen kal­ler «an­nen akt», i sam­ta­len og kon­fron­ta­sjo­nen mel­lom de to brød­re Stock­mann, dr. Thomas og ord­fø­rer Pe­ter, her bru­kes Ib­sens egen tekst.

Det til sine ti­der vil­le lyst­spill tar opp­merk­som­he­ten nes­ten vekk fra dob­bel­he­ten i ho­ved­per­sonens ka­rak­ter: Hans nai­ve og idea­lis­tis­ke sver­me­ri og hans høyre­po­pu­lis­tis­ke og elitis­tis­ke po­li­ti­ker- og men­neske­for­akt.

Det er synd for Cato Sto­ren­gen ut­le­ve­rer beg­ge si­der på en ut­mer­ket måte, selv om mye for­svin­ner i un­der­tøy og støy. Også Glenn Kaa­da får fint frem real­po­li­ti­ke­rens ve­sen, selv om syk­kel og syk­kel­hjelm for­styr­rer en del.

Ib­sen var len­ge i tvil om han skul­le kal­le «En folke­fien­de» lyst­spill el­ler skue­spill, han be­stem­te seg for skue­spill, mens denne fore­stil­ling er mer av et lyst­spill.

Vil­le dr. Stock­man va­ert enig? Uan­sett: Jeg mo­ret meg over lyst­spil­let, men sav­net litt mer vekt­leg­ging av det «de­mo­kra­tis­ke pro­blem», som er blitt ak­tu­elt i dis­se da­ger med ut­gi­vel­se av Ja­son Brenn­ans bok «Against De­mocracy», hvor han fore­slår at bare et lite ut­valg men­nes­ker bør ha stemme­rett! Vil­le dr. Stock­man va­ert enig, og der­ved blitt en folke­fien­de?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.