Data gjør ol­jen ny

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - An­ne-Gre­te El­ling­sen El­ling­sen Adm. dir. i GCE NODE Arnt As­ke For­ret­nings­ut­vik­ler di­gi­ta­li­se­ring, GCE NODE

SØMLØS SAMHANDLING: Økt åpen­het og de­ling av data vil gi re­du­ser­te kost­na­der, økt sik­ker­het og la­ve­re ut­slipp av kar­bon­di­ok­sid. Det skjer van­lig­vis mye på ti år, men in­nen in­te­grer­te ope­ra­sjo­ner har det skjedd langt fra nok.

Den nye ol­jen fin­nes ikke, for in­gen ek­sis­te­ren­de in­du­stri­er kan er­stat­te ol­jen. Men ek­sis­te­ren­de tek­no­lo­gi kan gjø­re ol­jen ny, om vi vå­ger å ta den i bruk.

Data­løs­nin­ger gjør at mo­bil­te­le­fo­nen fun­ge­rer så å si over hele ver­den. Data­løs­nin­ger gjør at ban­ken din snak­ker godt sam­men med ban­ken min og alle and­re ban­ker i Nor­den. Data­løs­nin­ger kan gi re­du­ser­te kost­na­der, økt sik­ker­het og la­ve­re ut­slipp på norsk sok­kel, for­ut­satt at hele verdi­kje­den, fra olje­sel­skap til le­ve­ran­dør, vå­ger å dele data for å gjø­re hver­and­re bed­re.

Økt sik­ker­het

Det er ti år si­den olje- og gass­in­du­stri­en star­tet en pro­sess som vi dag vil­le om­talt som «et di­gi­talt skif­te». Gjen­nom pro­sjek­tet In­te­grer­te Ope­ra­sjo­ner ble det struk­ket fib­er­kab­ler fra kon­troll­rom på land til in­stal­la­sjo­ner til havs. Der­med kun­ne uli­ke fag­di­si­pli­ner sam­ar­bei­de og ut­vik­le løs­nin­ger ba­sert på sam­me data­sett. Det­te har bi­dratt til bed­re ope­ra­sjo­ner og økt sik­ker­het off­shore.

Det skjer van­lig­vis mye på ti år, men in­nen in­te­grer­te ope­ra­sjo­ner har det skjedd langt fra nok. I dag svøm­mer vi i data fra sen­so­rer som er kob­let til om­trent alt som fin­nes av ut­styr og ope­ra­sjo­ner på en off­shore-in­stal­la­sjon, men vi er ikke gode nok til å ut­nyt­te mu­lig­he­te­ne da­ta­ene gir. De uli­ke de­le­ne av verdi­kje­den heg­ner om sine egne data, selv om det er stor enig­het om å dele data for å vi­dere­ut­vik­le in­du­stri­en.

Hel­dig­vis fin­nes det and­re bran­sjer å la­ere av. Tele­bran­sjen har de­fi­nert tek­nis­ke stan­dar­der på tvers av lande­gren­se­ne. Stan­dar­de­ne om­fat­ter blant an­net grense­snitt, over­fø­rings­pro­to­kol­ler og for­ma­ter. Det­te kal­les in­ter­opera­bi­li­tet. En­kelt for­klart be­tyr in­ter­opera­bi­li­tet ev­nen til å ut­veks­le for­ret­nings­data på tvers av tek­no­lo­gi­er, sel­ska­per el­ler lande­gren­ser.

La­ve­re kost­na­der

Bank­na­e­rin­gen har også vist vei. Et bank­sam­ar­beid i Nor­den sik­rer sømløs di­gi­tal be­ta­lings- og in­for­ma­sjons­hånd­te­ring for alle ban­ke­ne. Det er en form for in­ter­opera­bi­li­tet som gjør kjøp og salg enk­le­re for be­drif­ter og for­bru­ke­re. Sam­hand­lin­gen bi­drar til la­ve­re kost­na­der og økt kon­kur­ranse­kraft for de nor­dis­ke ban­ke­ne, sam­ti­dig som ban­ke­ne har ene­rett til sine data.

Det er en til­sva­ren­de løs­ning vi nå etter­spør og ar­bei­der for å rea­li­se­re i den norske olje- og gass­in­du­stri­en. For å lyk­kes tren­ger vi et sys­tem for in­ter­opera­bi­li­tet og ram­mer som bi­drar til sik­ker data­hånd­te­ring og til­gang til data i nå­tid.

Økt kon­kur­ranse­kraft

Økt åpen­het og de­ling av data vil gi re­du­ser­te kost­na­der, økt sik­ker­het og la­ve­re ut­slipp av CO2. Det kan leg­ge grunn­lag for økt tje­neste­inn­hold i le­ve­ran­se­ne til norsk sok­kel og bi­dra til økt kon­kur­ranse­kraft blant le­ve­ran­dø­re­ne.

Fram­over vil vi se enorm vekst i data, ope­ra­sjons­tek­no­lo­gi­er og selv­la­eren­de sys­te­mer. Det kan bi­dra til økt inn­sikt og leg­ge et grunn­lag for å ut­vik­le smar­te­re og bed­re løs­nin­ger som kan ta be­slut­nin­ger uten menneskelig inn­blan­ding.

Sann­tids­data og ny pro­gram­vare kan øke gra­den av fjern­sty­ring. In­nen brønn og bo­ring er det es­ti­mert at det­te kan bi­dra til en kost­nads­re­duk­sjon på rundt 30 pro­sent. Tek­no­lo­gi­klyn­gen GCE NODE har gjen­nom et pi­lot­pro­sjekt med fle­re sto­re bo­re­le­ve­ran­dø­rer, ar­bei­det for å etab­le­re en in­du­stri­stan­dard for ut­veks­ling og be­tyd­ning av in­for­ma­sjon i nå­tid. Opp­set­tet ble tes­tet med me­get opp­løf­ten­de re­sul­ta­ter ved forsk­nings­in­sti­tut­tet IRIS i Stav­an­ger ny­lig.

Sømløs samhandling

Nå ven­ter vi på re­sul­ta­te­ne fra det på­gå­en­de bran­sje­sam­ar­bei­det i Kon­kraft-regi med fokus på økt di­gi­ta­li­se­ring og mer miljø­venn­lig og sik­ker drift. Vi hå­per på en klar an­be­fa­ling om at det etab­le­res en in­du­stri­stan­dard for in­ter­opera­bi­li­tet som kan leg­ge grunn­lag for sømløs samhandling mel­lom de uli­ke ak­tø­re­ne i na­e­rin­gen. Det vil gjø­re ut­vin­ning av olje og gass tryg­ge­re, re­ne­re og mer ef­fek­tiv.

SHUTTERSTOCK

«I dag svøm­mer vi i data fra sen­so­rer som er kob­let til om­trent alt som fin­nes av ut­styr og ope­ra­sjo­ner på en off­shore-in­stal­la­sjon, men vi er ikke gode nok til å ut­nyt­te mu­lig­he­te­ne da­ta­ene gir», skri­ver An­ne-Gre­te El­ling­sen og Arnt As­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.