Set­ter opp fem Tom Crui­se-hus på Preike­sto­len

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Lars Hjal­mars­son lars.hjal­mars­son@af­ten­bla­det.no

FILMINNSPILLING: Fem hus, to toa­let­ter og 50 he­li­kop­ter­lan­din­ger om da­gen. Hol­ly­wood kom­mer til Lyse­fjor­den på tors­dag.

Preike­sto­len skal va­ere vert for en full­ska­la Hol­ly­wood­pro­duk­sjon i da­ge­ne frem­over. Tom Crui­se skal spil­le inn sce­ner til Mis­sion Im­pos­sib­le 6 nes­te uke. Al­le­re­de først­kom­men­de tors­dag vil rig­gin­gen star­te i Lyse­fjor­den.

I da­ge­ne det rig­ges opp og ned vil selve pla­tå­et på Preike­sto­len va­ere stengt for tu­ris­ter, men det vil va­ere mu­lig­het til å kom­me opp på hyl­la bak selve pla­tå­et.

Får gjø­re inn­grep i fjel­let Da­ge­ne det er inn­spil­ling vil hyl­la også va­ere stengt for all­menn­he­ten. Pla­nen er at inn­spil­lin­gen skal fore­gå 7. til 9. no­vem­ber. Opp­rin­ne­lig skul­le sce­ne­ne spil­les inn i sep­tem­ber.

Det er kjent at For­sand kom­mu­ne har gitt pro­du­sen­te­ne av fil­men lov til å set­te opp 12 klatre­hånd­tak i bratt­veg­gen på sør­si­den av Preike­sto­len. I til­legg kan de bore 10-milli­me­ters hull til seks feste­bol­ter, nede i en na­tur­lig fjell­sprekk oppe på pla­tå­et.

Be­tin­gel­sen er at det skal ryd­des godt opp og skju­les spor i etter­kant. Pla­nen er god­kjent av Stif­tel­sen Preike­sto­len på veg­ne av grunn­ei­er, og av Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne.

Ar­gu­men­te­ne som bru­kes for å til­la­te bru­ken er at inn­gre­pe­ne er små, og at eks­po­ne­ring i fil­men kan ha sva­ert po­si­tiv eks­po­ne­rings­ef­fekt for Preike­sto­len.

Fem hus og to toa­lett

Det kom­mer til å bli tett mel­lom hu­se­ne i da­ge­ne pro­duk­sjons­sel­ska­pe­ne tar over Preike­sto­len. Kom­mu­nen har sagt ja til at de får set­tes opp sju brak­ker i da­ge­ne pla­tå­et er stengt.

«Det vil va­ere nød­ven­dig å fly inn fem lett­hus for å kun­ne huse skue­spil­le­re, gjø­re ko­styme­skift osv. Det er også be­hov for to toa­lett. Alle dis­se sju brak­ke­ne er i føl­ge søk­nads­do­ku­men­ta­sjo­nen fer­di­ge brakk­mo­du­ler som kan set­tes ned uten grunn­ar­beid.», skri­ver For­sand kom­mu­ne i ved­ta­ket.

50 lan­din­ger om da­gen For­sand kom­mu­ne sier ja til at he­li­kop­ter får lan­de 30 gan­ger om da­gen i da­ge­ne det er op­pog ned­rigg på Preike­sto­len. De tre da­ge­ne inn­spil­lin­gen fore­går får he­li­kop­ter lan­de 50 gan­ger.

He­li­kop­te­ret får ikke lan­de på selve pla­tå­et, lan­din­ger må gjø­res di­rek­te på fast fjell.

«Det­te for å unn­gå sli­ta­sje på ve­ge­ta­sjon på grunn av de man­ge lan­din­ge­ne.», skri­ver For­sand kom­mu­ne i sitt ved­tak.

Selv om he­li­kop­te­ret ikke får lan­de på Preike­stol-pla­tå­et, så får det set­te ned ting med stropp, så len­ge selve he­li­kop­te­ret sve­ver un­der los­sin­gen.

Dis­pen­sa­sjo­nen gjel­der bare så len­ge grunn­ei­er­ne gir sitt sam­tyk­ke.

Øns­ket 60 lan­din­ger per dag

I den ori­gi­na­le søk­na­den som ble sendt til For­sand kom­mu­ne, ble det søkt om 60 he­li­kop­ter­lan­din­ger per dag. I den ori­gi­na­le søk­na­den var det også et øns­ke om å ha to mo­del­ler som re­kvi­sit­ter på Preike­sto­len. Det at pro­duk­sjo­nen har gått bort fra det­te, har bi­dratt til å sen­ke an­tal­let lan­din­ger.

Det er True North Nor­way som har søkt om dis­pen­sa­sjon på veg­ne av Ju­pi­ter Springs Pro­duc­tions Li­mi­ted.

True North Nor­way er den norske av­de­lin­gen til det is­lands­ke film­sel­ska­pet True North.

Sel­ska­pet ble grunn­lagt i 2003, og har blant an­net job­bet med: Star Wars: The Last Je­di, Bla­de Run­ner 2049, Trans­for­mers: The Last Knight og Ju­s­tice League.

Den størs­te for­de­len

I ved­ta­ket leg­ger For­sand kom­mu­ne stor vekt på re­klame­ef­fek­ten de tror fil­men vil få, ikke bare for Preike­sto­len, men for hele Nor­ge.

«Den størs­te for­de­len er knyt­tet til mar­keds­fø­rings­ef­fekt Sce­ner fra Preike­sto­len i en in­ter­na­sjo­nal stor­film vil va­ere po­si­tiv nor­ges­re­kla­me, og noe som vil gan­ge hele lan­det som tu­rist- og reise­mål, ikke bare Preike­sto­len og For­sand. Det­te vil også kun­ne va­ere med som en dør­åp­ner for Nor­ge og norsk na­tur som lo­ka­sjon for in­ter­na­sjo­nal film også i frem­ti­den. Det­ter ikke av­gren­set til Preike­sto­len ale­ne.», skri­ver kom­mu­nen i ved­ta­ket.

Kom­mu­nen me­ner også at reise­li­vet kan­skje vil tape pen­ger da­ge­ne pro­sjek­tet på­går, men at det to­talt vil va­ere po­si­tivt for den lo­ka­le øko­no­mi­en.

«Lo­ka­le og re­gio­na­le reise­livs­ak­tø­rer vil kun­ne tape noe øko­no­misk på det­te. På en an­nen side vil film­pro­sjek­tet også ha positive øko­no­mis­ke ring­virk­nin­ger.», skri­ver kom­mu­nen i ved­ta­ket.

I søk­na­den har For­sand kom­mu­ne fått opp­lyst at det er ak­tu­elt med opp til 100 lo­kalt an­sat­te i for­bin­del­se med pro­sjek­tet. I til­legg har de blitt fore­spei­let at det er be­hov for 200 ho­tell­rom lo­kalt og re­gio­nalt.

TOR INGE JØSSANG

Su­per­stjer­nen Tom Crui­se kom­mer til Preike­sto­len nes­te uke. Han skal stif­te na­er­me­re be­kjent­skap med kan­ten av pla­tå­et enn mannen på bil­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.