Aud Blank­holm 70 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Aud Blank­holm, Oslo, er 70 år 1. no­vem­ber.

Blank­holm er le­der av Blank­holm­ut­val­get, det re­gje­rings­opp­nevn­te ut­val­get som skal se på prio­ri­te­rings­ut­ford­rin­ge­ne i den kom­mu­na­le helse- og om­sorgs­tje­nes­ten og tann­helse­tje­nes­ten. Ju­bi­lan­ten tok syke­plei­er­ut­dan­ning ved Lo­vi­sen­berg og har se­ne­re stu­dert helse­le­del­se ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Hun har va­ert for­bunds­le­der og ge­ne­ral­sek­reta­er i Norsk Syke­plei­er­for­bund, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved Aker syke­hus og per­so­nal­di­rek­tør i sta­ten. Hun har også hatt en rek­ke styre­verv, blant an­net i Kir­kens By­mi­sjon og som le­der av ho­ved­sty­ret i Stif­tel­sen Dia­ko­nisse­hu­set Lo­vi­sen­berg. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.