Nytt om navn

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Hauga­lands­dril­lia­den 2017 gikk ny­lig av sta­be­len i Karmøy­hal­len. Over 300 ut­øve­re var på gul­vet for å vise frem sine opp­tre­de­ner in­nen solo, du­ett og tropp. Utøver­ne har øvd hardt i høst for å bli klar til kon­kur­ran­sen, og fikk vist fram det de har job­bet med og fikk sam­ti­dig en god til­bake­mel­ding fra dom­mer­ne om hva de måt­te job­be mer med for å ut­vik­le seg vi­de­re. Stav­an­ger Drill er enes­te drill­trop­pen i Stav­an­ger og del­tok med sju ut­øve­re på Hauga­lands­dril­lia­den i år. Jen­te­ne gjor­de en god inn­sats i sine klas­ser, og dro for­nøy­de hjem igjen på søn­da­gen med to første­plas­ser og fire andre­plas­ser, i til­legg til at Ma­lin vant «Smile­pri­sen». Morten Om­mund­sen, bil­det, er Tele­hu­set Stav­an­ger sin nye IT System­kon­su­lent. Han har tid­li­ge­re job­bet som kon­su­lent hos Pean­uts AS in­nen IT in­fra­struk­tur, med ho­ved­fo­kus på skyt­je­nes­ter. Han er al­le­re­de i gang i sin nye jobb.

Ei­rik Loga, bil­det, er an­satt som løs­nings­sel­ger hos Tele­hu­set Stav­an­ger. Han har le­vert Su­perOffice CRM til mer enn 150 be­drif­ter i Ro­ga­land i lø­pet av 20 år. Han har de sis­te åre­ne va­ert IT-kon­su­lent og KAM for drifts­kun­der i om­rå­det og har hatt eks­tra fokus på tråd­løse nett­verk. Han er sis­te mann an­satt i Tele­hu­set Stav­an­ger sin IT av­de­ling.

Fra venst­re: An­ne Li­ne Mi­kal­sen, Kris­ti­na Knud­sen Gjer­de, Ma­lin Mi­kal­sen, Tu­va Abot­nes-Wiik og Sol­g­unn Sta­va Ras­mus­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.