På vand­ring i gam­le fot­spor

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hel­ga Fyk­se

Pi­le­grims­le­den til Com­pos­te­la de San­tia­go ba­erer preg av at man­ge har vand­ret der. Noen ste­der har sti­en gravd seg dypt ned i ter­ren­get, og jeg ten­ker at de som har gått foran har satt spor. Dype spor. Vi set­ter alle våre spor på vår vand­ring gjen­nom li­vet, spor som har be­tyd­ning for ge­ne­ra­sjo­ne­ne som kom­mer etter oss.

Noen spor er til­fel­di­ge og et re­sul­tat av om­sten­dig­he­ter vi ikke rår over. And­re spor kan vi pre­ge gjen­nom de valg vi tar, se bare den ny­de­li­ge teks­ten som Si­gurd Sve­la har skre­vet til sin far­mor:

Den vei du har gått, fulg­te slek­tens spor mot him­len De stei­ner du la, har du byg­get her med tro­fast­he­tens hånd.

Den vei du har gått, le­det vår fot gjen­nom vrim­len. De bøn­ner du ba, lot oss vand­re i Hans ånd.

Den vei du har gått, var en lov­sang i det stil­le. De da­ger du gav, fulg­te sti­ene langs tro­skaps­he­tens vei.

Den vei du har gått, løf­tet det Navn du har hyl­let Det vit­ne du var, gav oss lys og mot fra deg.

Du har spei­let him­lens slott i våre hjer­ter

Ditt liv har plan­tet tro­ens spi­re, dype spor

Du har teg­net Jesu an­sikt på vår pan­ne

Vel­sig­net dine her på jord.

Ditt mål har du nådd, takk vil om­slut­te ditt min­ne.

Din dag er nå slutt, nå skal hjer­tet ditt få hvi­le i hans fang.

Ditt mål har du nådd, en evig­het har du vun­net. Den tro­en du bar, gav oss to­ner til vår sang.

(Ut­gitt på Hil­de Sve­las CD «Ver hos meg» )

søs­ken

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.