Et vars­let ned­rykk som må få føl­ger for in­ter­ne makt­for­hold

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Egil Ø. Na­er­land egil.na­er­land@ af­ten­bla­det.no

KOM­MEN­TAR: Vi­kings far­vel til elite­se­ri­en ble sann­het i Tromsø søn­dag kveld, men skyl­des langt mer enn 0-3 på Alf­heim og se­son­gen 2017. På vei til­ba­ke må klub­ben ren­se seg selv for åre­vis med ind­re strid og ukla­re an­svars­for­hold.

Nor­dens Pa­ris bød på ma­gisk jule­kort­stem­ning denne sis­te søn­da­gen i ok­to­ber, snø­en la­vet ned, du ven­tet bare at Reins­dy­ret Ru­dolf og Jule­nis­sen skul­le skli inn med mil­de ga­ver.

I ste­det for­vand­let kvel­den seg til en is­kald, hut­ren­de opp­le­vel­se sam­ti­dig med at Vi­king spil­te seg inn i po­lar­nat­ten og ned én di­vi­sjon for førs­te gang si­den ned­ryk­ket i 1986.

Den gan­gen tok det to se­son­ger før Stav­an­ger og sto­re de­ler av re­gio­nen fløy til him­mels med Arild Ravn­dals straffe­spark fle­re mi­nut­ter på over­tid mot Vard i Hauge­sund. Ben­ny Lennarts­sons had­de skapte en en­het av nye, mørke­blå ynd­lin­ger.

Også den gan­gen var klub­ben i kaos med selv­ut­nevn­te kok­ker, mye søl, ukla­re struk­tu­rer og øko­no­misk ka­ta­stro­fe.

Tøff rydde­jobb

Bjar­ne Bernt­sen kom inn og gjor­de en for­mi­da­bel rydde­jobb, Erik W. Hen­nings­en er sjef nå og har en at­skil­lig vans­ke­li­ge­re ver­den å for­hol­de seg til.

Tre­ner­ne Ian Burchnall og Bjar­te Lun­de Aars­heim var sterkt pre­get etter at en­de­lig strek var satt i Tromsø, men frir seg ikke for an­svar for årets sports­li­ge misè­re. Over­for Af­ten­bla­det er klubb­le­gen­den og en­gelsk­man­nen kla­re på at Vi­king tren­ger stør­re ty­de­lig­het på vei­en til­ba­ke:

Mis­til­lit

Den uru­ti­ner­te tre­ner­duo­en ble an­satt med til­sagn om full til­lit fra klub­bens ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­se og sty­re­ne i så vel Vi­king FK som Vi­king Fot­ball AS for ett år si­den.

Noen må­ne­der se­ne­re ble ut­vik­lings­sjef Bård Wig­gen over­ras­ken­de for­frem­met til fot­ball­sjef med makt til å over­sty­re tre­ner­duo­en. Det vit­ner ikke om til­lit, like lite som sports­sje­fens handle­tokt i som­mer gjør det. Sarps­borg 08 er et glim­ren­de ek­sem­pel på hvor­dan det kan gjø­res med små mid­ler når du har lo­kal og na­sjo­nal over­sikt og kunn­skap.

Vi­king som klubb har i åre­vis strevd med mot­set­nin­ger mel­lom proffot­bal­lens Vi­king Fot­ball AS og fri­vil­lig­he­tens Vi­king FK. Fle­re ak­sjo­na­erer har ir­ri­tert seg vold­somt over mang­len­de inn­fly­tel­se, over at de bare har spedd på med pen­ger som FK-de­len har styrt over.

Kupp­for­søk

Det top­pet seg i fjor da det måt­te tre ge­ne­ral­for­sam­lin­ger til for å få på plass et AS­sty­re. Un­der­veis i pro­ses­sen ble det gjort kupp­lig­nen­de for­søk på å ta mak­ten.

Sli­ke uryd­di­ge makt­struk­tu­rer har gjen­nom åre­ne gitt mu­lig­he­ter for an­svars­fra­skri­vel­se etter en rad uhel­di­ge hand­lin­ger, all­tid i det be­stes hen­sikt, in­nen så vel sport som øko­no­mis­ke dis­po­si­sjo­ner.

Med det­te i bak­ho­det frem­står det un­der­lig at da­gens le­del­se skapte nye mu­lig­he­ter for pulve­ri­se­ring av an­svar ved å endre makt­for­hol­det mel­lom sports­sjef og ho­ved­tre­ner. y Hvem er egent­lig an­svar­lig for hvil­ke

spil­le­re Vi­king hen­ter? y Hvem er egent­lig an­svar­lig for hvil­ket sys­tem/hvil­ken spille­måte Vi­king opp­trer med? y Hvem er egent­lig an­svar­lig for sei­er og

tap?

For pub­li­kum og pres­se er det in­gen tvil:

Før og etter kamp, sei­er el­ler tap, står ho­ved­tre­ner sam­men med res­ten av trener­ap­pa­ra­tet til ret­te.

Sports­sje­fen blir knapt nok nevnt, i all fall ikke slik for­hol­de­ne er i norsk fot­balls hver­dag. Det er den Vi­king skal for­hol­de seg til.

Der­for, og der­som Vi­king skal ha håp om kom­me til­ba­ke, er det tvin­gen­de nød­ven­dig å av­kla­re al­le­re­de nå. y La tre­ner­team­et få fullt an­svar for spil­le­re inn og ut etter øko­no­mis­ke ram­mer, la tre­ner­team­et sty­re tre­nin­ger, ut­tak av lag og spille­måte. y La sports­sjef/dag­lig le­der ta seg av

kon­trak­te­ne. y Foren kref­te­ne med ett og bare ett sty­ren­de or­gan. Om det blir Vi­king FK el­ler Vi­king Fot­ball AS, er ikke av­gjø­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.