Øs­ten­stad og Rug­land: – Vi fø­ler an­svar

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stig Nils­sen stig.nils­sen@af­ten­bla­det.no

NED­RYK­KET: Beg­ge har va­ert sen­tra­le i Vi­king i lang tid. Både Egil Øs­ten­stad og Ole Rug­land er­kjen­ner an­svar, har det tungt og ser at ting kun­ne va­ert gjort an­ner­le­des.

– Når du har ven­tet på at noe trist skal skje, og trod­de du var men­talt for­be­redt på det, så ble fø­lel­se­ne li­ke­vel gans­ke ster­ke. Jeg tok det ille, føl­te tom­het og bare kik­ket rett fram, for­kla­rer Ole Rug­land om hvor­dan han opp­lev­de det da ned­ryk­ket var et fak­tum etter 0-3 i Tromsø søn­dag kveld.

Ole Rug­land ei­er rundt 12 pro­sent av ak­sje­ne i Vi­king AS. Han satt som styre­le­der i man­ge år og har hatt sen­tra­le verv fra klub­ben flyt­tet inn på nytt sta­dion og fram til 2012. I dag har han en mer pe­ri­fer rolle som styre­le­der i Vi­king sta­dion AS, og i så måte in­gen­ting med selve drif­ten av klub­ben å gjø­re.

Burde satt av pen­ger

Rug­land var styre­le­der i både AS og FK da Vi­king gi­ret kraf­tig opp på midt­en av 2000-tal­let. Spe­si­elt i pe­rio­den 2006-2009 gikk det unna med an­set­tel­ser og et høyt for­bruk av pen­ger til spil­ler­kjøp. De fles­te pi­le­ne pek­te opp­over for norsk i pe­rio­den hvor tv-av­ta­len med TV 2 slo inn, Vi­king had­de ful­le tri­bu­ner og tjen­te gode pen­ger.

Nå er kas­sen tom, sta­dio­net må sel­ges og Vi­king skal spil­le i 1. di­vi­sjon for førs­te gang på 30 år.

– Hvor gikk det galt for Vi­king, Ole Rug­land?

–Det er ikke et en­kelt­stå­en­de svar på det, man­ge ting har gått galt. Jeg har spurt meg selv om hva vi kun­ne gjort an­ner­le­des, vi kun­ne gjort ting på en an­nen måte da vi var med på den enor­me hy­pen fra 2006. Vi, og ikke bare i Vi­king, trod­de alle tra­er skul­le vokse inn i him­me­len. Løn­nin­ge­ne gikk opp, over­gangs­sum­me­ne gikk opp - alle kas­tet seg på. Men den gan­gen fulg­te øko­no­mi­en med, vi had­de pen­ge­ne, sva­rer Rug­land.

Må sam­les og bli eni­ge

– Så kan du gjer­ne si at en vok­sen mann som meg burde sett at det­te ikke kom til å vare evig. Vi som var an­svar­li­ge burde kan­skje put­tet pen­ger til si­des med tan­ke på at det kun­ne kom­me storm­ful­le vin­tre og dår­li­ge­re ti­der. Men på den ti­den føl­te vi at kjøp av spil­le­re var vei­en for å vin­ne. Bort­sett fra i 2006, holdt vi oss sånn noen­lun­de oppe, men vi grei­de ikke brem­se tids­nok, det fø­ler jeg et an­svar for, leg­ger Rug­land til.

– Hva blir vik­tig for Vi­king fram­over? – Jeg sitter ikke i sty­ret nå, men klub­ben må kom­me til 100 pro­sent enig­het og enes om vei­en vi­de­re. Dess­uten må det eva­lu­eres over hele fjø­len, sva­rer Rug­land.

Egil Øs­ten­stad var sports­di­rek­tør i Vi­king fra vin­te­ren 2005 til som­mer­en 2011, og på den må­ten sterkt in­volvert i pe­rio­den Rug­land sik­ter til. I dag er han styre­med­lem i Vi­king FK og tre­ner for jente­la­get i klub­ben. Han for­sø­ker ikke å fra­skri­ve seg an­svar for det som har skjedd.

Sum­men av man­ge feil

– Selv­føl­ge­lig fø­ler jeg an­svar. Jeg var vel­dig tett på en pe­rio­de. Men det­te er ikke da­gen for å si at det­te er den og den sin feil. Man­ge står bak det­te. Det­te er sam­men­satt, men noe av år­sa­ken til det vi ser nå er sum­men av feil be­slut­nin­ger tatt gjen­nom åre­ne.

– Det har va­ert man­ge skif­ter i sty­re og re­gi­me som har gjort at Vi­king har be­gynt på ny hver gang. Det er vel­dig dumt at de fei­le­ne jeg gjor­de i mine førs­te år blir gjen­tatt i se­ne­re år også, un­der­stre­ker Øs­ten­stad over­for Af­ten­bla­det.

– Nå er vi der, Vi­king som klubb og re­gio­nen vil sør­ge for at vi kom­mer til­ba­ke. Men det skjer ikke av seg selv for­di vi he­ter Vi­king. Det gjel­der å fin­ne glø­den, en­tu­si­as­men og dri­ven som skal til, den som var der da jeg kom til klub­ben førs­te gang som spiller i 1990, leg­ger han til.

FRED­RIK REFVEM

Tid­li­ge­re styre­le­der Ole Rug­land og eks-sports­di­rek­tør Egil Øs­ten­stad li­der med Vi­king og ser at ting kun­ne va­ert gjort an­ner­le­des da alle pi­le­ne pek­te opp­over øko­no­misk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.