Stu­den­ter må også be­ta­le

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LEDER: På Ul­land­haug lok­ker uni­ver­si­te­tet med 1500 gra­tis par­ke­rings­plas­ser. Ikke rart det blir kamp om her­lig­he­ten.

Stu­den­ter i Oslo, Ber­gen og Trond­heim kjø­rer buss og tog, even­tu­elt syk­kel, for å kom­me seg på fore­le­sing. Det må de, for det fin­nes bare no­en gans­ke få p-plas­ser uten­for stu­die­ste­de­ne, mel­der NRK Ro­ga­land for­ri­ge uke.

Dis­se stu­den­te­ne ven­ner seg der­med til et reise­møns­ter de må ta med seg inn i ar­beids­li­vet. Ett av de vik­tigs­te til­ta­ke­ne for å nå to­gra­ders­må­let, alt­så hol­de den glo­ba­le opp­var­min­gen un­der to gra­der, er nem­lig å re­du­se­re ut­slip­pe­ne fra trans­port. Opp­skrif­ten er å rei­se kol­lek­tivt, gå el­ler syk­le.

Par­ke­rings­av­gift, el­ler rett og slett faer­re p-plas­ser, er til­tak som vi­ser seg å få fle­re til å rei­se kol­lek­tivt. Ar­beids­ta­ge­re be­gyn­ner å ven­ne seg til at ar­beids­plas­sen ikke til­byr par­ke­ring.

En god løs­ning for dem som ikke kan kjø­re bil i Ro­ga­land, er den ra­bat­ter­te kol­lek­tiv­bil­let­ten Hjem-Job­bHjem. For 500 kro­ner i må­ne­den rei­ser nå 35.000 ar­beids­ta­ge­re kol­lek­tivt i hele fyl­ket.

Når fle­re rei­ser kol­lek­tivt, er det en ge­vinst for mil­jø­et, samt at det bi­drar til bed­re ka­pa­si­tet på vei­ene. Og jo fle­re som lar bi­len stå, jo ras­ke­re kom­mer bus­sen fram.

Der­for er det synd at det ut­dan­nes en ny ge­ne­ra­sjon ar­beids­ta­ge­re ved Uni­ver­si­te­tet i Stavanger som ven­ner seg til å par­ke­re gra­tis på de 1500 p-plas­se­ne på Ul­land­haug. Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen, SV, fore­slår der­for å inn­føre par­ke­rings­av­gift. Til NRK Ro­ga­land sier han at ti­den er over­mo­den.

Det er vi eni­ge i.

Mats Da­ni­el­sen (Frp) iler til og sy­nes synd på stu­den­ter fra Ål­gård og Bryne. Jør­gen Sjø­berg, i Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen, leg­ger seg på sam­me lin­je og sier det er tung­vint for de på Tas­ta å ta bus­sen. De må nem­lig inn­om sen­trum!

No­en er mer av­hen­gig av bil enn and­re, og vi ser at det kan va­ere en for­del for stu­den­ter bo­satt ek­sem­pel­vis i Bjerk­reim å kjø­re bil til fore­les­ning. Det er imid­ler­tid ikke et godt nok ar­gu­ment for å be­hol­de 1500 gra­tis p-plas­ser.

Stu­den­ter bo­satt i dis­trik­tet er ofte hjemme­bo­en­de, og drop­per stu­die­lån. Si­den fle­re av dem åpen­bart har råd til bil, kan de også ta seg råd til å be­ta­le for par­ke­rin­gen. Med par­ke­rings­av­gift vil det også let­te­re nett­opp for stu­den­ter fra dis­trik­tet – der kol­lek­tiv­til­bud ikke er godt nok – å fin­ne plass.

De som bor på Tas­ta der­imot, bør ten­ke på mil­jø­et, ta en for la­get og kjø­pe seg et buss­kort.

Det er synd at det ut­dan­nes en ny ge­ne­ra­sjon ar­beids­ta­ge­re ved Uni­ver­si­te­tet i Stavanger som ven­ner seg til å par­ke­re gra­tis på de 1500 p-plas­se­ne på Ul­land­haug.

JARLE AASLAND

Uten­for Uni­ver­si­te­tet i Stavanger fin­nes det 1500 gra­tis p-plas­ser, og man­ge av stu­den­te­ne i byen vel­ger å kjø­re til fore­les­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.