Na­bo­ene til in­du­s­tri­om­rå­det har fått nok av dis­se con­tai­ner­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hil­de Moi Øst­bø hil­de.moi@af­ten­bla­det.no

SO­LA: Råd­man­nen ber be­drif­ten flyt­te con­tai­ner­ne sånn at na­bo­ene slip­per å se con­tai­ne­re fra stue­vin­du­et. Be­drif­ten nek­ter, og ri­si­ke­rer nå dag­bø­ter.

Kon­flik­ten ko­ker ned til hvor­vidt det er skjem­men­de el­ler ei å se på con­tai­ne­re.

– Det­te er ikke en skjem­men­de ut­sikt i den­ne sam­men­hen­gen for­di det er et in­du­stri­felt som er til­rette­lagt for olje­ser­vice. Hele om­rå­det er fullt av con­tai­ne­re. Jeg sy­nes ikke det er stygt å se på, sier ad­vo­kat John Heit­mann som re­pre­sen­ter be­drif­ten Platt­form­vei­en AS. De ei­er om­rå­det, og be­drif­ten Mo­dex AS lei­er det.

– Det ser vel­dig skjem­men­de ut, det er ikke fint å se på. Jeg viss­te jo da jeg flyt­tet hit at jeg ikke had­de hav­ut­sikt, men iføl­ge re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne skal de ikke lag­re con­tai­ne­re sånn at de vi­ser over gjer­det, sier Hil­de Stokke, nest­le­der av Båt­stad vel­for­ening i Ta­nan­ger.

Po­li­tisk

I kveld skal po­li­ti­ker­ne i So­la kom­mu­nes ut­valg for plan og mil­jø be­hand­le sa­ken. Fle­re na­bo­er har kla­get til kom­mu­nen på at de ser con­tai­ne­re fra vin­du­et. Selv om det er gjer­de rundt om­rå­det, er con­tai­ner­ne lag­ret så høyt at de er godt syn­li­ge.

Råd­man­nen støt­ter na­bo­enes opp­fat­tel­se av at con­tai­ner­ne er skjem­men­de, og me­ner at de må skjer­mes. Det vil en­ten si å plas­se­re con­tai­ner­ne la­ve­re enn gjer­det el­ler å byg­ge høy­ere gjer­de. Skjer­min­gen må va­ere full­ført in­nen 1. ja­nu­ar, hvis ikke ri­si­ke­rer be­drif­ten dag­bø­ter på 3000 kro­ner per dag.

Vi­de­re me­ner råd­man­nen at den­ne sa­ken vil føre til at kom­mu­nen må gi til­sva­ren­de på­legg til sam­me type lag­ring på and­re ei­en­dom­mer i in­du­s­tri­om­rå­det, der­som det kom­mer kla­ge fra na­bo­er.

Gjerde­høy­de

Ei­en­dom­men er re­gu­lert til in­du­s­tri­om­rå­de, og i re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne he­ter det at opp­lags­plas­ser og skjem­men­de tek­nis­ke an­legg skal unn­gås el­ler skjer­mes av mur el­ler lig­nen­de. Vi­de­re har byg­nings­rå­det fat­tet ved­tak om at uten­dørslag­ring som er «skjem­men­de for de til­lig­gen­de om­rå­der» må opp­hø­re el­ler skju­les.

Ad­vo­kat John Heit­mann me­ner be­drif­ten ikke bry­ter re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne med å lag­re con­tai­ner­ne over gjer­det.

– Re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne må ses i lys av hva om­rå­det er til­tenkt brukt til, sier han.

- Hva er pro­ble­met for be­drif­ten med la va­ere å lag­re i høy­den?

– Det er alt­for plass­kre­ven­de. Det­te er con­tai­ne­re som blir leid ut, det er ikke brak­ker som står der hele ti­den. Hele virk­som­he­ten er ba­sert på con­tai­ner­virk­som­het, og det­te gjel­der hele olje­ser­vice­bran­sjen, sier ad­vo­ka­ten.

Heit­mann skrev i et brev til So­la kom­mu­ne i som­mer at de sy­nes hele sa­ken er «nok­så ir­ri­te­ren­de,» for­di en til­sva­ren­de sak kom opp for om lag ett år si­den. Han skri­ver at de si­den den gang har he­vet gjer­det litt for å va­ere imøte­kom­men­de.

Råd­man­nen er ikke enig i at sa­ken er ir­ri­te­ren­de. Hun på­pe­ker i svar på bre­vet at det ikke nyt­ter å byg­ge høyt gjer­de når uten­dørs lag­ring er høy­ere enn gjer­det. Be­drif­ten an­mo­des om å lag­re con­tai­ner­ne slik at de skju­les av gjer­det.

Hekk

Ad­vo­kat Heit­mann me­ner at kom­mu­nen ikke har hjem­mel til å på­leg­ge ryd­ding.

Han vi­ser vi­de­re til at sva­ert man­ge olje­ser­vice­sel­ska­pe­ne har con­tai­ne­re plas­sert på sin ei­en­dom.

«Skul­le kom­mu­nen gjø­re al­vor av sin trus­sel om å gi på­legg, vil til­sva­ren­de måt­te bli gitt til så godt som all virk­som­het i in­du­s­tri­om­rå­det/på ba­sen idet det må for­ven­tes like­be­hand­ling av ei­en­dom­me­ne,» he­ter det vi­de­re. Ad­vo­ka­ten og be­drif­ten stil­te tirs­dag også spørs­mål ved en stor hekk som står mel­lom bo­lig­hu­se­ne og vei­en/gjer­det. Hek­ken har ikke va­ert et ar­gu­ment i sa­ken tid­li­ge­re.

– Det kan se ut som om den hek­ken er satt opp for å skjer­me, og traer­ne er ty­de­lig skå­ret ned i ny­ere tid. Hvem som har gjort det, vet ikke vi.

– De kan jo ha kut­tet hek­ken for å få sol?

– Ja, men da gjør de et valg om å ha den ut­sik­ten. Grun­nen til at traer­ne står der er nok å skil­le bo­lig­felt fra vei og in­du­stri.

Bygge­saks­av­de­lin­gen i So­la kom­mu­ne kjen­te tirs­dag etter­mid­dag ikke til at det fin­nes en hekk som er be­sk­ja­ert.

– Godt nabo­lag Vel­for­enings­le­der Hil­de Stokke flyt­tet til Båt­stad for 16 år si­den, og kun­ne ikke tenkt seg å flyt­te.

– Vi har det fan­tas­tisk her, men vi er skuf­fet over at kom­mu­nen ikke har tatt tak i det­te før, sier hun.

I re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne he­ter det at opp­lags­plas­ser og skjem­men­de tek­nis­ke an­legg skal unn­gås el­ler skjer­mes av mur el­ler lig­nen­de.

AN­DERS MINGE

Hil­de Stokke og de and­re be­boer­ne i Båt­stads­ti­en me­ner con­tai­ne­re ikke er noe sa­er­lig å se på fra stua. Ad­vo­kat John Heit­mann er uenig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.