Sø­ket etter Øystein ble en no­tis i avi­sen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

SE­RIE: Fa­mi­li­en øns­ket mye pub­li­si­tet om lete­ak­sjo­nen etter Øystein Geit­hus Hus­by. De vil­le ha hjelp til å fin­ne ham. Af­ten­bla­det skrev, men ga ikke sa­ken sto­re opp­slag. Hvor­for?

Øystein for­svin­ner lør­dag 12. no­vem­ber 2016. Man­dag 14. no­vem­ber 2016 blir en sak net­tet på Af­ten­bla­det.no med tit­te­len «Po­li­ti­et øns­ker tips om sav­net Stavanger-mann».

Man­ge les­te sa­ken

Ar­tik­ke­len ble se­ne­re opp­da­tert og had­de etter en tid 145.196 vis­nin­ger på Af­ten­bla­det.no. Det­te er et vel­dig høyt tall. En nor­malt godt lest sak i Af­ten­bla­det har 10.000 vis­nin­ger. Ved å gå bak tal­le­ne kan vi se at over halv­par­ten av tra­fik­ken kom via Face­bo­ok til Af­ten­bla­det.

Al­le­re­de søn­dag etter­mid­dag, da­gen etter at Øystein for­svant, ble Face­bo­ok-grup­pen «Øystein Sav­net» opp­ret­tet. Fa­mi­li­en vil­le at folk skul­le få in­for­ma­sjon og bi­dra i le­tin­gen. De la til sine ven­ner, som la til sine ven­ner, og grup­pen voks­te raskt. Til slutt var over 3000 per­soner med.

Fa­mi­li­en opp­lev­de at det var godt å ha en are­na. Her kun­ne de dele in­for­ma­sjon. Øysteins bror, Bjørn To­re Hus­by, kjen­te at det lind­ret uro­en. Det var ikke still­stand. Noe skjed­de.

Hver dag la de ut opp­da­te­rin­ger om hvor de had­de lett og pla­ne­ne for nes­te dag. De fikk mye støt­te. Da­ger Bjørn To­re Hus­by skrev han vil­le lete rundt Sto­re Stokk­a­vatn, møt­te det opp folk han ikke kjen­te. No­en had­de et for­hold til Øystein, and­re ikke.

Om­tan­ken og mel­din­ge­ne på so­sia­le medi­er var­met. Så be­gyn­te det å kom­me så­ren­de og uføl­som­me inn­legg. De måt­te sile kom­men­ta­re­ne som ble pub­li­sert.

Kon­tak­tet Af­ten­bla­det fle­re gan­ger

Sa­ken top­pet fron­ten på Af­ten­bla­det.no en stund. Så for­svant den ned­over på si­den. I pa­pir­avi­sen ble det en no­tis. Bjørn To­re fikk fø­lel­sen av at for­svin­nin­gen ikke var vik­tig. Han kon­tak­tet blant an­net Af­ten­bla­det fle­re gan­ger, fikk litt om­ta­le, men opp­lev­de ikke å nå gjen­nom med det de kjen­te som den vik­tigs­te og størs­te sa­ken i re­gio­nen på det tids­punk­tet.

– Jeg vil­le at de skul­le skri­ve. Medie­ne be­stem­mer mye hva folk er opp­tatt av, og vi vil­le fin­ne Øystein, sier Bjørn To­re Hus­by.

Al­le­re­de søn­dag etter­mid­dag send­te fa­mi­li­en føl­gen­de e-post til Af­ten­bla­det: «Det had­de va­ert fint med hjelp til opp­merk­som­het rundt for­svin­nin­gen. Po­li­ti­et har star­tet etter­forsk­ning.» De la ved en link til Face­bo­ok-grup­pen «Øystein Sav­net».

– Hvor­for opp­lev­de Bjørn To­re Hus­by at det ikke var stort øns­ke om å skri­ve un­der lete­ak­sjo­nen?

Ny­hets­sjef Tom­mas Tor­ger­sen Sk­ret­ting kom på jobb klok­ken 14.00 søn­dag, no­en ti­mer etter at Øystein Hus­by var for­svun­net. Ny­hets­sje­fen i Af­ten­bla­det tar de re­dak­sjo­nel­le be­slut­nin­ge­ne gjen­nom døg­net. I vans­ke­li­ge til­fel­ler i sam­råd med re­dak­tø­re­ne.

– Selv om vi helst skul­le slup­pet alle sli­ke sa­ker, hen­der det dess­ver­re at vi får mel­din­ger om for­svin­nin­ger og selv­mord, sier Sk­ret­ting. Han for­tel­ler at medie­ne all­tid blir in­for­mert av po­li­ti­et der­som det gås ut med of­fi­si­el­le etter­lys­nin­ger etter sav­ne­de per­soner i vårt dis­trikt.

– I sli­ke sa­ker plei­er vi som ho­ved­re­gel ikke å

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.