Fyl­kes­kom­mu­nen skjer­pet alko-reg­ler

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hans Pet­ter Aass Eli­sa­beth Ri­sa Ove Heims­vik ove.heims­vik@af­ten­bla­det.no

AL­KO­HOL: Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne har stram­met inn re­gel­ver­ket for hvor mye de an­sat­te kan drik­ke på det of­fent­li­ges reg­ning. Nå må all al­ko­hol­bruk for skatte­be­ta­ler­nes pen­ger va­ere kla­rert på for­hånd.

Af­ten­bla­det av­dek­ket i slut­ten av ja­nu­ar hvor­dan le­del­sen i Da­le Eien­doms­ut­vik­ling AS fra 2011 til 2014 lot det lil­le, fyl­kes­kom­mu­na­le ak­sje­sel­ska­pet ta reg­nin­gen for 180 bar- og res­tau­rant­be­søk.

Til sam­men kos­tet ma­ten og drikke­va­re­ne 416.414 kro­ner. Av det­te gikk 132.061 kro­ner med til champag­ne, vin, drin­ker og øl.

Ikke skrev­ne alko-reg­ler

Da ar­tik­kel­se­ri­en om Da­le Eien­doms­ut­vik­ling AS stod på trykk, had­de ikke Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne skrev­ne ret­nings­lin­jer som re­gu­ler­te be­vert­ning på det of­fent­li­ges reg­ning.

I et in­ter­vju med Af­ten­bla­det etter Da­le-av­slø­rin­ge­ne, stil­te fyl­kes­råd­mann Trond Ner­dal spørs­mål ved om fyl­kes­kom­mu­nen had­de god nok kul­tur ved res­tau­rant­be­søk. Jan­ne John­sen, som var fyl­kes­ord­fø­rer fra 2011 til 2015, ut­tal­te at hun føl­te seg «ført bak ly­set» etter å ha lest hvor­dan Da­le-le­del­sen had­de for­val­tet fel­les­ska­pets pen­ger.

– Gjor­de inn­trykk

– Det gjor­de inn­trykk å lese Af­ten­bla­dets frem­stil­ling av Da­le­sa­ken da sa­ke­ne stod på trykk tid­li­ge­re i år. Vi var al­le­re­de i gang med å for­ma­li­se­re re­gel­ver­ket rundt al­ko­hol­bruk før Af­ten­bla­det skrev sine ar­tik­ler, men de om­tal­te for­hol­de­ne ak­tua­li­ser­te nød­ven­dig­he­ten av å gjø­re det­te, sier fyl­kes­råd­mann Trond Ner­dal i Ro­ga­land.

Han vi­ser til at fyl­kes­tin­get i for­bin­del­se med ar­bei­det med øko­nomi­pla­nen i de­sem­ber 2016 ba ad­mi­ni­stra­sjo­nen vur­de­re om Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne skal slut­te seg til AV-OG-TIL - en kam­panje­or­ga­ni­sa­sjon for al­ko­vett. 48 fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, po­li­tis­ke par­ti­er, of­fent­li­ge virk­som­he­ter og fag­for­bund står bak AV-OG-TIL, som i ut­gangs­punk­tet job­ber for å «re­du­se­re al­ko­hol­bru­ken der det kan va­ere far­lig el­ler gå ut over and­re».

Bare al­ko­hol til mat

Da sa­ken kom opp til po­li­tisk be­hand­ling i 2017, var det med Af­ten­bla­dets av­slø­rin­ger rundt Da­le-sel­ska­pet som bak­tep­pe.

13. juni ved­tok fyl­kes­tin­get at fyl­kes­kom­mu­nen skal inn i AVOG-TIL, men det ble i til­legg føyd til egne, spe­si­fik­ke krav for å re­du­se­re al­ko­hol­ser­ve­ring på Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­nes veg­ne. Nå skal all ser­ve­ring på fyl­kes­kom­mu­nens reg­ning for­hånds­god­kjen­nes av fyl­kes­ord­fø­re­ren på det folke­valg­te om­rå­det, og av fyl­kes­råd­man­nen/ rek­tor på det ad­mi­ni­stra­ti­ve om­rå­det.

I til­legg er maks­gren­sen for al­ko­hol satt til to en­he­ter, og fyl­kes­kom­mu­nen ak­sep­te­rer kun reg­nin­gen der­som en­he­te­ne er knyt­tet til mål­ti­der.

– Det nyt­ter i ut­gangs­punk­tet ikke å kom­me i etter­tid å få god­kjen­nel­se for al­ko­hol. Alt skal va­ere for­hånds­kla­rert. Re­gel­ver­ket er blitt stren­ge­re nå, sier Ner­dal.

Høy­re og Miljø­par­ti­et De Grøn­ne men­te det ikke var nød­ven­dig å slut­te seg til kam­panje­or­ga­ni­sa­sjo­nen for al­ko­holvett for å gjen­nom­føre inn­stram­nin­ger i re­gel­ver­ket. Et en­stem­mig fyl­kes­ting gikk inn for å ser­ve­re al­ko­hol på det of­fent­li­ges reg­ning kun ved spe­si­el­le an­led­nin­ger, og da med en gren­se på to en­he­ter per per­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.