Da­le Eien­doms­ut­vik­ling AS

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y 1997: Da­le Eien­doms­ut­vik­ling AS ble etab­lert 18. fe­bru­ar 1997. Sel­ska­pet skul­le byg­ge Nord-Ja­erens mest at­trak­ti­ve bo­om­rå­de på den 4500 de­kar sto­re prakt­e­i­en­dom­men Da­le på øst­si­den av Gands­fjor­den. y Drifts­kost­na­der: Si­den 1997 og fram til sel­ska­pet ble av­vik­let i fjor, er det brukt 254,5 mil­lio­ner kro­ner. y Til­skudd og drifts­inn­tek­ter: Sel­ska­pet har fått over­ført 88 mil­lio­ner kro­ner i til­skudd fra Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne, om lag 2 mil­lio­ner fra EU og har hatt rundt 164 mil­lio­ner i øv­ri­ge drifts­inn­tek­ter, ho­ved­sa­ke­lig fra ut­leie. y Penge­bruk: Af­ten­bla­det har grans­ket fle­re tu­sen do­ku­men­ter for å fin­ne ut hvor pen­ge­ne ble av. Vi un­der­sø­ker også hvor­dan sty­ret, som kun har be­stått av fyl­kes­po­li­ti­ke­re, har fulgt opp sitt an­svar for sel­ska­pet. y Solgt: Som­mer­en 2016 ble ei­en­dom­men solgt for 31,5 mil­lio­ner kro­ner til Bjørn Rygg og Thor Stei­nar Sandvik gjen­nom de­res sel­ska­per BR In­du­stri­er og TS Bygg­tje­nes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.