Sand er­stat­ter salt på en rek­ke fyl­kes­vei­er

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

– Drifts­en­tre­pre­nø­ren vår kom­mer til å bru­ke sand i ste­det for salt på de ak­tu­el­le vei­ene, for­tel­ler pro­sjekt­le­der Truls Kol­nes i Sta­tens veg­ve­sen. Pre­sis veg­drift AS har over­tatt an­sva­ret for drift og ved­li­ke­hold av riks- og fyl­kes­vei­er i 14 kom­mu­ner rundt Stavanger. Fra sam­me dato, 1. sep­tem­ber, over­tok Mes­ta AS drifts­kon­trakt Da­la­ne. – Veg­di­rek­to­ra­tet har be­stemt at i alle nye drifts­kon­trak­ter skal sand er­stat­te sal­ting på en del fyl­kes­vei­er, sier Kol­nes i presse­mel­din­gen. Det­te gjel­der vei­er der det kjø­rer opp til 1500 kjøre­tøy i døg­net. En av grun­ne­ne til at sand nå fore­trek­kes, er hen­sy­net til mil­jø­et. Se hele lis­ten over vei­ene på våre nett­si­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.